202. Історія України |факультатив| 23-24

Тема 1. Українські землі  в другій половині  ХVІІІ століття

04.09.23. Урок 1. Внутрішня політика останнього очільника  Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії.

Опрацювати інформацію

Підготуйте  ессе на тему «Діяльність Другої Малоросійської колегії»

11.09.23. Урок 2. Ліквідація Запорозької Січі. Опришківський та гайдамацький рухи. Культура й духовність.

Прослухати  відеоматеріал, прослухати відеоурок

Підготуйте одне з повідомлень на ваш вибір із запропонованих тем:

  1. Значення  Запорозької Січі в історії України. 2. Причини та особливості опришківського та гайдамацького рухів.

Тема 2. Українські землі у  складі Російської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття.

18.09.23. Урок 3. Адміністративно-територіальний поділ  українських земель у складі Російської імперії.

Ознайомитись з  інформацією, прослухати аудіолекцію

Підготувати схему Адміністративно – територіальний поділ українських земель, що входили до складу Російської імперії в першій половині XIX ст.

25.09.23. Урок 4. Українське національне відродження: початок,періоди, особливості. Кирило – Мефодіївське братство.

Ознайомитись з відеолекцією, опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал

 Дайте коротку характеристику найвизначнішим постатям Кирило-Мефодіївського братства.

05.10.23. Урок 5. Поширення в Україні російського та польського  суспільних рухів.

Ознайомитись з  інформацією, опрацювати відеолекцію

Дайте відповіді на питання:

  1. Яким був вплив декабристського руху на українське суспільство?

2. Які факти свідчать, що під час польського повстання 1830­ – 1831 рр. імперський уряд діяв за принципом «поділяй та володарюй» стосовно українського та польського народів?

Тема 3.Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

12.10.23. Урок 6. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель.

Прослухати аудіолекцію, ознайомитись з інформацією

Намалювати схему «Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття»

06.11.23. Урок 7. Початок національного відродження . Діяльність «Руської трійці». Альманах  «Русалка Дністровая».

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Охарактеризуйте діяльність «Руської трійці». Підготуйте повідомлення  про альманах  «Русалка Дністровая».

10.11.23. Урок 8. Західноукраїнські землі в європейській революції 1848 – 1849 рр.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з матеріалом

Дайте відповіді на питання:

1. Які були причини революції в Австрійській імперії?

2. Коли на західноукраїнських землях скасували панщину?

3. До яких змін у житті селян привело скасування панщини?

16.11.23. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію, прослухати  відеоматеріал

1.Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради». 2.Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття

24.11.23.Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з даними таблиці, прослухати  відеолекцію, ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

30.11.23. Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

01.12.23.Урок 12. Події Кримської війни 1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело, прослухати відеолекцію

1.Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

2.Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

06.12.23. Урок 13. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Написати повідомлення або скласти презентацію про одного з українських підприємців на ваш вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

13.12.23. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з інформацією

1.Робота з картою. Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошит.

2.Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3.Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

20.12.23. Урок 15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію, Проаналізувати відеоурок   

Проти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

27.12.23. Урок 16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок

Вивчити дати, скласти хронологічну таблицю.

18.01.24. Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Перевірте себе:

1. У чому полягала відмінність між народовцями та москвофілами?

2. Що відбулося раніше: утворення Наукового товариства імені Шевченка чи «Просвіти»?

3. Порівняйте цілі, що ставили товариства «Просвіта» та Наукове товариство імені Шевченка. 

4. Оцініть роль періодичних видань у діяльності «Просвіти» та Наукового товариства імені Шевченка .

23.01.24. Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Переглянути відеоурок

Поміркуйте:

1.У чому полягала мета кооперативного руху на західноукраїнських землях?

2.Хто був організатором кооперативного руху в Галичині? Що вам про нього відомо?

26.01.24. Урок 19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією, проаналізувати матеріал

Пройти тест

Тема 7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття.

30.01.24. Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва.

Опрацювати відеолекцію, прослухати відео,проаналізувати матеріал , інформацію

Дайте відповіді на запитання:

1.Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

01.02.24. Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацювати опорний конспект, переглянути відео, ознайомитись з відео

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

29.04.24. Урок 22. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

1.Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2.Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

06.05.24. Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з відео, прослухати відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

1.Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

09.05.24. Урок 24. Події 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

13.05.24. Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконати завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

20.05.24. Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з  матеріалом, проаналізувати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

27.05.24. Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, переглянути відеоурок

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

4.Перевірте свої знання

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни

31.05.24. Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацювати відеопрезентацію, проаналізувати матеріал

1.Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.

2. Порівняти діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.

3. Дати характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняти їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

4. Виконати вправу, сформувати логічні пари “Дата – подія”

                Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр.

Ознайомитись з інформацією , переглянути відеоматеріал

Виконати вправу, скласти пазл

Пройти тест

Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, проаналізувати інформацію

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2. Напишіть есе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3. Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

4. Виконати вправу

Урок 31. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр.  Тематичний контроль.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Пройти тест

Тема 11. Початок Української революції

                  Урок 32. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, переглянути відеолекцію

Виконати вправу

Пройти тест

               Урок  33. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

Виконати вправу

Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

             Урок 34. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок, прослухати відеоматеріал, опрацювати відеолекцію, проаналізувати відеоджерело

Пройти тест

              Урок 35. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

  1. Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.
  2. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.
  3. Виконати вправу, пройти тест

140 переглядів

202. Математика |факультатив| 23-24

08.09.2023

Урок 1. Послідовності.

Перглянути відео.

Виконати вправу.

15.09.2023

Урок 2. Арифметична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

22.09.2023

Урок 3. Геометрична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу.

29.09.2023

Урок 4. Аксіоми. Геометричні фігури.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

03.10.2023

Урок 5. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

10.10.2023

Урок 6. Перпендикулярні та паралельні прямі.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

01.11.2023

Урок 7. Висота, бісектриса та медіана трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

15.11.2023

Урок 8. Рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний трикутники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

24.11.2023

Урок 9. Сума кутів трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

28.11.2023

Урок 10. Коло. Коло, описане навколо трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати тестові завдання.

07.12.2023

Урок 11. Дотична до кола.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

13.12.2023

Урок 12. Коло, вписане в трикутник.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

21.12.2023

Урок 13. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1, вправу 2.

28.12.2023

Урок 14. Теорема Фалеса.

Переглянути відеоурок.

Розгадати кросворд.

15.01.2024

Урок 15. Трапеція.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.01.2024

Урок 16. Теорема Піфагора.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

23.01.2024

Урок 17. Перпнедикуляр і похила.

Переглянути відеhttps://www.youtube.com/watch?v=H7U8M2sAQ20о.

Розв’язати кросворд.

30.01.2024

Урок 18. Нерівність трикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

121 переглядів

202. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

07.09.23 Урок 1. Тема. Прикметник як састина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

14.09.23 Урок 2. Тема. Відмінювання прикметників

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

21.09.23 Урок 3. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view2771650

https://learningapps.org/9051241

https://learningapps.org/watch?v=pz7jyb6a516

28.09.23 Урок 4. Тема. Тема. Панас Мирний. “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

04.10.23 Урок 5. Тема. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

11.10.23 Урок 6. Тема. Типи відмінювання кількісних числівників

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

03.11.23 Урок 7. Тема. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання

Переглянути відео

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=p8bfos94517

https://learningapps.org/watch?v=pj1gm83tv21

Виконати тест онлайн

10.11.23 Урок 8. Тема. Іван Карпенко-Карий. “Мартин Боруля”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

16.11.23 Урок 9. Тема. Особливості правопису числівників

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view24673418

https://learningapps.org/watch?v=pc5jgioja01

https://learningapps.org/watch?v=ptu0byzvj22

https://learningapps.org/watch?v=p5sehqr3a22

https://learningapps.org/view24673418

27.11.23 Урок 10. Тема. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівника для позначення часу й дат

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

Виконати тест

04.12.23 Урок 11. Тема. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=pg3yn9vz516

https://learningapps.org/6799898

https://learningapps.org/view4400874

https://learningapps.org/10801129

https://learningapps.org/2035606

08.12.23 Урок 12. Тема. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання

14.12.23 Урок 13. Тема. Іван Франко. “Чого являєшся мені у сні?”, “Мойсей”

20.12.23 Урок 14. Тема. Іван Франко. “Захар Беркут”

Переглянути відеопрезентацію

Переглянути відео

Виконати тести

26.12.23 Урок 15. Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Інтерактивна вправа 1, вправа 2, вправа 3 , вправа 4

Виконати тестові завдання

29.12.23 Урок 16. Тема. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник), незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на но-, то-). Безособові дієслова

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати онлайн-тест

16.01.23 Урок 17. Тема. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4, вправу 5

19.01.23 Урок 18. Тема. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

25.01.23 Урок 19. Тема. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo»

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

24.04.24 Урок 20. Михайло Коцюбинський. “Тіні забутих предків”

Переглянути мультик-сюжет

Виконати інтерактивну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Переглянути фільм “Тіні забутих предків”

28.05.24 Урок 21. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти тест онлайн

31.05.24 Урок 22. Тема. Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

.06.24 Урок 23. Дієприкметниковий зворот

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Пройти тест

.06.24 Урок 24. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

.06.24 Урок 25. Дієприслівниковий зворот. Підсумковий урок

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

299 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x