Правила прийому

Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2024 рік

Розглянуто на засіданні педагогічної ради

Шепетівського професійного ліцею 13.11.2023 року

/протокол № 6/

І. Загальна частина

1.1. До Шепетівського професійного ліцею на навчання приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Особливості прийому на навчання до ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022року № 726)

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Шепетівського професійного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом  до закладу професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок державного та/або місцевого бюджетів здійснюється на:

 • на первинну професійну підготовку;
 • професійне (професійно–технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної(професійно–технічної)освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу неменше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб,які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;
 • професійне (професійно–технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо застаном здоровя особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджуєься висновком медико–соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;
 • професійне(професійно–технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.

1.6. Прийом до закладу професійне (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

 • на первину професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;
 • на професійне (професійно–технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків,наведених у пінкті 1.5 цих правил,та підвищення кваліфікації.

 ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до Шепетівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2024 рік розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються керівником ліцею за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Шепетівського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди, на  вебсайті ліцею  і  обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, строк навчання за професіями (Додаток 1);
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми проведення співбесіди та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

2.6. Прийом документів для навчання в Шепетівському професійному ліцеї проводиться з 1 березня до 15 серпня 2024 року.

 III. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Шепетівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до Шепетівського професійного ліцею;
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби).
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

В Шепетівському професійному ліцеї на час вступної кампанії, створюється консультаційний  центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
 • наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

 • скановану копію додатка до документа про освіту;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см;
 • скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

 ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Шепетівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту,  повну загальну середню освіту,результатами співбесіди та за іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір в Шепетівському професійному ліцеї проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду),у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Шепетівського професійного ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом на навчання в Шепетівський професійний ліцей:

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Шепетівського професійного ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Шепетівського професійного ліцею здійснюється наказом керівника.

5.6. Зарахування до Шепетівського професійного ліцею  на навчання за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Шепетівського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Шепетівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Шепетівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Шепетівського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти та науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

1 551 переглядів

Обсяги прийому за професіями загальнодержавного значення та регіональним замовленням

на підготовку робітничих кадрів в Шепетівському професійному ліцеї на 2024 рік

Назва професії Освітній рівень вступників Термін навчання Форма навчання Обсяг прийому осіб Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників
Слюсар-ремонтник.

Електрогазозварник

Базова

середня освіта

3 роки денна 25 Слюсар-ремонтник. 3 розряду

Електрогазозварник 3 розряду

Слюсар-ремонтник.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Базова

середня освіта

3 роки денна 25 Слюсар-ремонтник. 3 розряду

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду

Штукатур.

Лицювальник-плиточник

Базова

середня освіта

3 роки денна 20 Штукар4 розряду

Лицювальник -плиточник4 розряду

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Повна загальна середня освіта 1,6 року денна 20 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду

На навчання з професій:

 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» з терміном навчання 1 рік 6 місяців приймаються особи віком від 16 років 7 місяців;
 • «Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник» з терміном навчання 3 роки приймаються особи віком від 15 років;
 • «Слюсар-ремонтник. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» з терміном навчання 3 роки приймаються особи віком від 15 років;
 • «Штукар. Лицювальник-плиточник» з терміном навчання 3 роки приймаються особи віком від 15 років.

 

Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2024 рік (затверджено)