Випускник ліцею власноруч виготовляє троянди з металу

20-річ­ний Іл­ля По­но­ма­рен­ко — «ви­ро­щує» тро­ян­ди з ме­та­лу. За­хоп­лю­ва­ти­ся ство­рен­ням та­ких ви­ро­бів по­чав близь­ко пів­ро­ку то­му.

За про­фе­сі­єю Іл­ля — електрогазозва­рю­валь­ник. За­кін­чив Ше­пе­тівсь­кий професійний ліцей. По­тім пра­цю­вав зва­рю­валь­ни­ком на теп­ло­ме­ре­жі. Ви­го­тов­ленням тро­янд із тон­ко­го ме­та­лу став зай­ма­ти­ся зов­сім ви­пад­ко­во.

— Під час тре­ну­вань на тур­ні­ку я впав і зла­мав со­бі ру­ку, — при­га­дує спів­розмов­ник. — Шість мі­ся­ців я про­вів на лі­кар­ня­но­му ліж­ку. Там поз­найомив­ся з міс­це­вим під­при­єм­цем, який зай­ма­єть­ся ви­ро­щу­ван­ням кві­тів. Піс­ля лі­ку­ван­ня тим­ча­со­во пі­шов до нього пра­цю­ва­ти. І от у який­сь день до ме­не на ро­бо­ту за­ві­тав зва­рю­валь­ник. Він при­ніс ко­ва­ну тро­ян­ду: на од­ній гіл­ці бу­ло 3 квіт­ки, а лис­точки на­га­ду­ва­ли, швид­ше, не тро­ян­до­ві, а яб­лу­не­ві. Ме­ні ро­бо­та зов­сім не спо­до­ба­ла­ся, про що я від­верто за­явив. То­ді мій ро­бо­то­да­вець, у свою чер­гу, зап­ро­по­ну­вав зро­би­ти свою та по­ка­за­ти, що з то­го вий­де.

Ці сло­ва мо­ло­дий хлоп­чи­на сприй­няв як вик­лик та по­обі­цяв ви­го­то­ви­ти влас­ну тро­ян­ду. Ос­кіль­ки обі­цян­ки зав­жди дот­ри­му­єть­ся, то нев­довзі прис­ту­пив до ро­бо­ти, аби до­вес­ти со­бі та ін­шим, що йому це — під си­лу.

Пер­шу квіт­ку прид­ба­ли від­ра­зу
Пер­ший вит­вір юнак від­ра­зу пре­зен­ту­вав під­при­єм­цю. При­га­дує, що ко­ли за­ві­тав до нього з ви­ро­бом, то­ді ще бу­ло кіль­ка лю­дей. Ро­бо­та ду­же спо­до­ба­ла­ся всім при­сут­нім. Її від­ра­зу зго­ло­си­ли­ся ку­пи­ти.

Ос­кіль­ки та­ким чи­ном хлоп­чи­на от­ри­мав схва­лен­ня, то ви­рі­шив, що й на­да­лі бу­де про­бу­ва­ти ви­го­тов­ля­ти кві­ти, які ні­ко­ли не зів’януть. Од­нак, для то­го пот­рібні бу­ли інс­тру­мен­ти. Тут свою не­ве­лич­ку леп­ту в роз­ви­ток внес­ли бать­ки, які до­по­мог­ли прид­ба­ти най­не­об­хідні­ше. Чи­ма­ло інс­тру­мен­тів Іл­ля ку­пу­вав сам із за­роб­ле­них кош­тів.

Про­цес ви­го­тов­лення тро­ян­ди
На­ра­зі ви­го­тов­лення од­ні­єї квіт­ки у юна­ка зай­має орі­єн­товно 1,5—2 дні. Спів­розмов­ник зіз­на­єть­ся, що ро­бо­та ця кро­піт­ка та ма­ло не юве­лір­на. Лай­фха­ки по ви­го­тов­ленню кві­тів із ме­та­лу спо­чат­ку під­гля­дав в ін­терне­ті. Од­нак, ба­га­то чо­го нав­чився в про­це­сі вже са­мо­туж­ки. Ес­кі­зи для сво­їх ро­біт ма­лює з у­яви. Ли­ше піс­ля цього він пе­ре­но­сить за­дум із па­пе­ру на ме­тал.

— Де­та­лі — лис­точки та пе­люс­тки — ви­го­тов­ле­ні з жер­сті. Стеб­ло квіт­ки та гі­лоч­ки — з дро­ту різ­но­го ді­амет­ру. З’єд­ну­єть­ся все за до­по­мо­гою зва­рю­валь­них ро­біт, — роз­по­ві­дає про тех­но­ло­гію Іл­ля.

Ме­тал при цьому має бу­ти га­ря­чим, аби ко­жен ви­гин пе­люс­тки та лис­точків на­га­ду­вав справ­жню квіт­ку. Ви­со­та од­ні­єї тро­ян­ди скла­дає близь­ко 40–50 сан­ти­мет­рів.

Да­лі йде про­цес фар­бу­ван­ня. Для цього спо­чат­ку на ви­ріб на­но­сить­ся ґрун­товка, да­лі — кіль­ка ша­рів фар­би і ли­ше піс­ля всього — лак.

Пла­ни на май­бут­нє На­ра­зі Іл­ля пра­цює, як то ка­жуть, сам на се­бе. Свою ро­бо­ту вва­жає швид­ше за хо­бі. Ад­же ви­го­тов­лення ме­та­ле­вих тро­янд при­но­сить не­аби­яке за­до­во­лен­ня. Од­нак, зіз­на­єть­ся, що за­мов­лень на та­кі ори­гі­наль­ні тро­ян­ди в нього вдос­таль.

У пла­нах хлоп­ця — роз­ши­рен­ня асор­ти­мен­ту: хо­че спро­бу­ва­ти ви­го­то­ви­ти ге­ор­гі­ни. Од­нак, по­ки що за­явок на них не бу­ло. В по­даль­шо­му хо­че зай­ня­ти­ся ство­рен­ням ко­ва­них кві­тів. Втім, це за­до­во­лен­ня не з де­ше­вих, та й пот­ре­бує на­ба­га­то біль­ше ча­су, зу­силь та, що най­важ­ли­ві­ше, — об­ладнан­ня. Втім, все з ча­сом.

Любов Гончарук
Фото Дмитра Шпака та надане співрозмовником
Джерело: denzadnem.com.ua

59 переглядів

✍️Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання поповнення і поновлення своїх знань по широкому  колу питань, які в сукупності повинні стати змістом навчально-методичної роботи. Стрімкий розвиток технологій вимагає від педагога досконалих форм і методів проведення уроків як теоретичної так і практичної підготовки. 📚17 травня 2023 року у Шепетівському професійному ліцеї відбулося чергове засідання методичної комісії загальноосвітніх […]

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Сьогодні масштаби поширення традиції носити вишиванку вражають: Шепетівський професійний ліцей засяяв різномаїттям вишиваних візерунків. На святі відбулося нагородження здобувачів освіти  – призерів Всеукраїнських конкурсів мистецтва Владислави Рудяк та Валерії Добровольської та художнього керівника Вадима Свінціцького. Посмакувати […]

З 01 по 17 травня здобувачі освіти Шепетівського професійного ліцею взяли участь у декаді загальноосвітніх дисциплін. 🧑‍🏫Усіма викладачами була підготовлена цікава,💯 насичена різноманітними заходами програма📜💻. Пріоритетне місце у рамках проведення декади посіли відкриті заходи, на яких демонструвалася педагогічна майстерність, вміння вести заняття відповідно до сучасних вимог. До підготовки та проведення заходів педагоги підійшли творчо👏: застосували […]

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x