Випускник ліцею власноруч виготовляє троянди з металу

20-річ­ний Іл­ля По­но­ма­рен­ко — «ви­ро­щує» тро­ян­ди з ме­та­лу. За­хоп­лю­ва­ти­ся ство­рен­ням та­ких ви­ро­бів по­чав близь­ко пів­ро­ку то­му.

За про­фе­сі­єю Іл­ля — електрогазозва­рю­валь­ник. За­кін­чив Ше­пе­тівсь­кий професійний ліцей. По­тім пра­цю­вав зва­рю­валь­ни­ком на теп­ло­ме­ре­жі. Ви­го­тов­ленням тро­янд із тон­ко­го ме­та­лу став зай­ма­ти­ся зов­сім ви­пад­ко­во.

— Під час тре­ну­вань на тур­ні­ку я впав і зла­мав со­бі ру­ку, — при­га­дує спів­розмов­ник. — Шість мі­ся­ців я про­вів на лі­кар­ня­но­му ліж­ку. Там поз­найомив­ся з міс­це­вим під­при­єм­цем, який зай­ма­єть­ся ви­ро­щу­ван­ням кві­тів. Піс­ля лі­ку­ван­ня тим­ча­со­во пі­шов до нього пра­цю­ва­ти. І от у який­сь день до ме­не на ро­бо­ту за­ві­тав зва­рю­валь­ник. Він при­ніс ко­ва­ну тро­ян­ду: на од­ній гіл­ці бу­ло 3 квіт­ки, а лис­точки на­га­ду­ва­ли, швид­ше, не тро­ян­до­ві, а яб­лу­не­ві. Ме­ні ро­бо­та зов­сім не спо­до­ба­ла­ся, про що я від­верто за­явив. То­ді мій ро­бо­то­да­вець, у свою чер­гу, зап­ро­по­ну­вав зро­би­ти свою та по­ка­за­ти, що з то­го вий­де.

Ці сло­ва мо­ло­дий хлоп­чи­на сприй­няв як вик­лик та по­обі­цяв ви­го­то­ви­ти влас­ну тро­ян­ду. Ос­кіль­ки обі­цян­ки зав­жди дот­ри­му­єть­ся, то нев­довзі прис­ту­пив до ро­бо­ти, аби до­вес­ти со­бі та ін­шим, що йому це — під си­лу.

Пер­шу квіт­ку прид­ба­ли від­ра­зу
Пер­ший вит­вір юнак від­ра­зу пре­зен­ту­вав під­при­єм­цю. При­га­дує, що ко­ли за­ві­тав до нього з ви­ро­бом, то­ді ще бу­ло кіль­ка лю­дей. Ро­бо­та ду­же спо­до­ба­ла­ся всім при­сут­нім. Її від­ра­зу зго­ло­си­ли­ся ку­пи­ти.

Ос­кіль­ки та­ким чи­ном хлоп­чи­на от­ри­мав схва­лен­ня, то ви­рі­шив, що й на­да­лі бу­де про­бу­ва­ти ви­го­тов­ля­ти кві­ти, які ні­ко­ли не зів’януть. Од­нак, для то­го пот­рібні бу­ли інс­тру­мен­ти. Тут свою не­ве­лич­ку леп­ту в роз­ви­ток внес­ли бать­ки, які до­по­мог­ли прид­ба­ти най­не­об­хідні­ше. Чи­ма­ло інс­тру­мен­тів Іл­ля ку­пу­вав сам із за­роб­ле­них кош­тів.

Про­цес ви­го­тов­лення тро­ян­ди
На­ра­зі ви­го­тов­лення од­ні­єї квіт­ки у юна­ка зай­має орі­єн­товно 1,5—2 дні. Спів­розмов­ник зіз­на­єть­ся, що ро­бо­та ця кро­піт­ка та ма­ло не юве­лір­на. Лай­фха­ки по ви­го­тов­ленню кві­тів із ме­та­лу спо­чат­ку під­гля­дав в ін­терне­ті. Од­нак, ба­га­то чо­го нав­чився в про­це­сі вже са­мо­туж­ки. Ес­кі­зи для сво­їх ро­біт ма­лює з у­яви. Ли­ше піс­ля цього він пе­ре­но­сить за­дум із па­пе­ру на ме­тал.

— Де­та­лі — лис­точки та пе­люс­тки — ви­го­тов­ле­ні з жер­сті. Стеб­ло квіт­ки та гі­лоч­ки — з дро­ту різ­но­го ді­амет­ру. З’єд­ну­єть­ся все за до­по­мо­гою зва­рю­валь­них ро­біт, — роз­по­ві­дає про тех­но­ло­гію Іл­ля.

Ме­тал при цьому має бу­ти га­ря­чим, аби ко­жен ви­гин пе­люс­тки та лис­точків на­га­ду­вав справ­жню квіт­ку. Ви­со­та од­ні­єї тро­ян­ди скла­дає близь­ко 40–50 сан­ти­мет­рів.

Да­лі йде про­цес фар­бу­ван­ня. Для цього спо­чат­ку на ви­ріб на­но­сить­ся ґрун­товка, да­лі — кіль­ка ша­рів фар­би і ли­ше піс­ля всього — лак.

Пла­ни на май­бут­нє На­ра­зі Іл­ля пра­цює, як то ка­жуть, сам на се­бе. Свою ро­бо­ту вва­жає швид­ше за хо­бі. Ад­же ви­го­тов­лення ме­та­ле­вих тро­янд при­но­сить не­аби­яке за­до­во­лен­ня. Од­нак, зіз­на­єть­ся, що за­мов­лень на та­кі ори­гі­наль­ні тро­ян­ди в нього вдос­таль.

У пла­нах хлоп­ця — роз­ши­рен­ня асор­ти­мен­ту: хо­че спро­бу­ва­ти ви­го­то­ви­ти ге­ор­гі­ни. Од­нак, по­ки що за­явок на них не бу­ло. В по­даль­шо­му хо­че зай­ня­ти­ся ство­рен­ням ко­ва­них кві­тів. Втім, це за­до­во­лен­ня не з де­ше­вих, та й пот­ре­бує на­ба­га­то біль­ше ча­су, зу­силь та, що най­важ­ли­ві­ше, — об­ладнан­ня. Втім, все з ча­сом.

Любов Гончарук
Фото Дмитра Шпака та надане співрозмовником
Джерело: denzadnem.com.ua

119 переглядів

📌Відповідно до плану заходів НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області на 2024 рік, 1️⃣0️⃣ квітня 2024року на базі Шепетівського професійного ліцею відбувся семінар педагогічних працівників👩‍🏫 професій швейного виробництва🧵✂️ з теми «Організація освітнього процесу на основі конструктивної співпраці🤝 з роботодавцями та соціальними партнерами». Розпочали семінар директорка закладу освіти Алла ЧЕРНУШИЧ та методист напряму професійної підготовки НМЦ […]

“Сім’я без насильства” – під таким гаслом у Шепетівському професійному ліцеї проходить Тиждень по запобіганню та протидії домашньому насильству. Сьогодні до нас завітали гості: начальник сектору ювенальної превенції – Ольга СЕМЕНЮК, прокурор обласної прокуратури – Олександр РИБІЦЬКИЙ, начальник сектору дотримання прав людини – Юлія ВАЩУК. Що таке домашнє насильство та як його уникнути? Куди звертатися […]

Важливість профорієнтаційної роботи полягає у тому, щоб надати учням достатньо інформації про різні професії, їхні вимоги та перспективи. Саме тому,  з 29 березня 2024 року у Шепетівському професійному ліцеї стартував профорієнтаційний марафон для випускників освітніх закладів громади та міста. Сьогодні Двері нашого ліцею гостинно відчинені для учнів випускних класів:  Пліщинської та Плесенської гімназій. Днями приймали учнів […]

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x