102. Історія України |факультатив| 23-24

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема1. Вступ до історії України.

07.09. 23.Урок 1. Історія України як наука. Періодизація історії України..

Опрацювати відео , матеріал

Виписати періодизацію історії України та класифікацію джерел з історії України.

14.09. 23.Урок 2. Джерела з історії України: речові , усні, писемні, візуальні.

Опрацювати інформацію

Виписати класифікацію джерел з історії України.

Тема 2. Стародавня історія України

21.09.23.Урок 3. Давні мешканці України. Найдавніші землероби та скотарі на території України.

Переглянути відеоматеріал , проаналізувати інформацію

Підготувати повідомлення про трипільську культуру.

28.09.23.  Урок 4. Ранній залізний вік на українських землях.

Ознайомитись з джерелом, інформацією

Напишіть інформаційне повідомлення на тему «Ранній залізний вік на українських землях»

05.10.23. Урок 5.  Світ кочовиків.

Ознайомитись з інформацією, переглянути відеолекцію 

Дати відповідь на питання:  

  1. Хто такі кочівники? 2. Що було основою господарства кочівників? 3. Як це впливало на спосіб їхнього життя?

Виконати тест

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)

12.10. 23. Урок 6. Київська держава за перших князів.

Опрацювати  відеоматеріал, переглянути презентацію

Запишіть відповіді на питання:

1.   Як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда?

2.   Порівняйте діяльність князів Олега та Ігоря. Визначте спільне і відмінне.

3.   Як пояснюють дослідники походження назви «Русь»?

4. Поясніть значення понять: «Русь», «печеніги», «полюддя», «грецький вогонь».

19.10. 23. Урок 7. Київська Русь за часів правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого та його наступників.

Переглянути  відеоурок, опрацювати матеріал

Написати повідомлення на тему «Князювання Володимира Великого (980-1015рр.)», «Правління Ярослава Мудрого 1019-1054р.р.»

26.10.23. Урок 8. Роздробленість Русі-України (Київської держави).

Переглянути  відеолекцію, опрацювати матеріал

Класифікуйте  позитивні й негативні сторони роздробленості Русі.

01.11. 23. Урок 9. Суспільно-політичне та господарське життя. Тематичний контроль.

Переглянути відеоматеріал, презентацію

Пройти тест

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

13.11. 23. Урок 10. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264рр.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Написати ессе на тему «Причини, що  виклали  роздробленість Київської Русі».

Скласти хронологічну таблицю  «Періодизація розвитку Галицько-Волинської держави»

17.11. 23. Урок 11. Монгольська навала на південно-західні землі Русі.

Опрацювати інформацію, карту

Прослухати відеоурок

Пройти тест

20.11.23. Урок 12. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоурок 

Виконати завдання з картою

Пройти тест

08.12. 23. Урок 13. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Прослухати відеоурок, опрацювати інформацію, матеріал

Пройти тест

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття. Кримське ханство.

11.12.23. Урок 14. Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал  

Написати повідомлення на тему «Кревська унія та її політичні наслідки»

18.12.23. Урок 15. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація  Волинського та Київського удільних князівств.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з інформацією 

Дайте відповідь на питання:

1. Чим було зумовлене відновлення Волинського і Київського удільних князівств у 40-ві рр. ХV ст.?

2. За яких обставин було остаточно ліквідовано Волинське та Київське удільні князівства?

29.12.24. Урок 16. Утворення Кримського ханства.

Переглянути презентацію, прослухати відеолекцію

Напишіть повідомлення на тему «Як  утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?»

16.01.24.Урок 17. Виникнення козацтва. Суспільно-політичне життя. Культура й духовність.

Переглянути презентацію, опрацювати  матеріал, прослухати відеолекцію

1. Скориставшись словником, з’ясуйте, якими справами на Січі займалися довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафар ?

2. Опишіть  історичний портрет Д. Вишневецького (Байди).

Тема 6. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в другій половині ХVІ століття

19.01. 24. Урок 18. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній  структурі українського суспільства.

Опрацювати матеріал, переглянути відеоурок

1. Простежте  на карті  назви й центри воєводств, створених польською владою на українських землях, отриманих за Люблінською унією.

2.   Напишіть повідомлення на тему  «Позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для українських земель»

25.01.24.Урок 19. Виникнення  Запорізької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух.

Переглянути відеоурок , прослухати відеолекцію, відео

Підготувати повідомлення на тему «Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства»

29.01.24. Урок 20. Утворення УГКЦ. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, прослухати відеоматеріал, пройти тест

61 переглядів

102. Математика |факультатив| 23-24

04.09.2023

Урок 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Перглянути відео.

Виконати вправу 1 і вправу 2.

11.09.2023

Урок 2. Порівняння натуральних чисел.

Перглянути відеоурок.

Виконати тест.

18.09.2023

Урок 3. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

Перглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.09.2023

Урок 4. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії з дробами.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1, вправу 2 та вправу 3.

03.10.2023

Урок 5. Відсотки. Задачі на відсотки.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

10.10.2023

Урок 6. Середнє арифметичне.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест.

17.10.2023

Урок 7. Подільність чисел.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест та вправу.

24.10.2023

Урок 8. Відношення і пропорції.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.11.2023

Урок 9. Задачі на відношення і пропорції.

Переглянути відео.

Виконати тест.

13.11.2023

Урок 10. Модуль числа. Порівняння чисел.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест та вправу.

17.11.2023

Урок 11. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

22.11.2023

Урок 12. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

29.11.2023

Урок 13. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

04.12.2023

Урок 14. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

11.12.2023

Урок 15. Розв’язування задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати тест.

15.12.2023

Урок 16. Степінь з натуральним показником.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.12.2023

Урок 17. Формули скороченого множення.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

26.12.2023

Урок 18. Розкладання многочленів на множники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

15.01.2024

Урок 19. Внесення множника під знак кореня. Винесення множника з-під знака кореня.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати вправу.

18.01.2024

Урок 20. Звільнення від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

23.01.2024

Урок 21. Розв’язування квадратних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

30.01.2024

Урок 22. Лінійна функція та її графік.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

47 переглядів

102. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

05.09.23 Урок 1. Тема. Алфавіт. Наголос.

Переглянути відео

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view1261880

https://learningapps.org/view4013931

12.09.23 Урок 2. Тема. Основні випадки уподібнення приголосних звуків

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправ

Виконати онлайн-тест

19.09.23 Урок 3. Тема. Спрощення в групах приголосних.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

26.09.23 Урок 4. Тема. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай “Віють вітри”, “За світ встали козаченьки”

Переглянути відеоурок

Пройти онлайн-тест

Пройти тест онлайн

02.10.23 Урок 5. Тема. Основні випадки чергування у-в, і-й

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест з метою самоперевірки

09.10.23 Урок 6. Тема. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е],[и],[о] в коренях слів.

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

16.10.23 Урок 7. Тема. Історичні пісні “Ой Морозе, Морозенку”, “Чи не той то хміль…”

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальний тест з метою самоперевірки

Виконати онлайн-тест

23.10.23 Урок 8. Тема. Тематика, образи, зміст народних дум і балад. “Дума про Марусю Богуславку”. Балада “Ой летіла стріла”

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

01.11.23 Урок 9. Тема. Правила вживання м’якого знака

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

08.11.23 Урок 10. Тема. Сполучення йо, ьо

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти онлайн-тест

20.11.23 Урок 11. Тема. Давня українська література.”Повість минулих літ” (уривки про заснування Києва. Про помсту княгині Ольги)

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тестові завдання

29.11.23 Урок 12. Тема. “Слово про похід Ігорів”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу 1

Виконати інтерактивну вправу 2

Виконати тести з метою самоперевірки

01.12.23 Урок 13. Тема. Григорій Сковорода. “Всякому місту звичай і права”, “Бджоа та шершень”, “De Libertate“, афоризми

Переглянути відеоурок

Виконати онлайн-тест

07.12.23 Урок 14. Тема. Правила вживання апострофа

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

Виконати тест онлайн

13.12.23 Урок 15. Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених мяких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Виконати тест онлайн

19.12.23 Урок 16. Тема. Правипис префіксів та суфіксів

Переглянути відео 1, відео 2

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Пройти тест

25.12.23 Урок 17. Тема. Найпоширеніші випадки чергування приголосних і голосних звуків

Переглянути відеоурок

тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3, тренувальну вправу 4

15.01.24 Урок 18. Тема. Правопис великої літери

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

18.01.24 Урок 19. Тема. Лапки у власних назвах

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тести з метою самоперевірки

23.01.24 Урок 20. Тема. Написання слів іншомовного походження

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/2291079

https://learningapps.org/view6415023

https://learning.ua/mova/shostyi-klas/pravopys-sliv-inshomovnoho-pokhodzhennia

Виконати тест онлайн

30.01.24 Урок 21. Тема. Іван Котляревський . “Енеїда”

Переглянути відео 1, відео 2, відео 3

Переглянути мультфільм “Енеїда” (за поемою “Енеїда” Івана Котляревського)

Виконати тести

63 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x