І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

У Хмель­ницькій об­ласті 25 лис­то­па­да стар­ту­вав 1 етап Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine». За­га­лом кон­курсан­ти зма­га­ли­ся у 8 ло­ка­ці­ях у різ­них зак­ла­дах про­фе­сій­ної ос­ві­ти. У Ше­пе­тівсь­ко­му про­фе­сій­но­му лі­цею 26 лис­то­па­да прой­шов кон­курс за ком­пе­тен­ці­єю «Елек­тро­мон­тажні ро­бо­ти».

З вітальним словом до конкурсантів звернувся директор ліцею Окунєвський О.А.

— Кон­курс «WorldSkills Ukraine» впер­ше від­бу­ва­єть­ся у Хмель­ницькій об­ласті, — заз­на­чив ди­рек­тор Олег Оку­нєвсь­кий. — Цей за­хід пок­ли­ка­ний під­три­ма­ти прес­тиж ро­біт­ни­чих про­фе­сій. Ба­жаю кон­курсан­там вчас­но та пра­виль­но ви­ко­на­ти зав­дання.

Рачук В.І., керуючий справами Шепетівської міської ради побажав підвищити професійні навички і тим самим створити кістяк кваліфікованих робітничих кадрів.

Чуйкова О.М., методист відділу професійної підготовки у своїй промові надихнула учасників конкурсу до творчої наснаги та якнайкращої реалізації поставлених перед ними завдань.

У І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkillUkraine» за компетенцією «Електромонтажні роботи» взяли участь:

Ше­пе­тівсь­кий про­фе­сій­ний лі­цей пред­став­ляв Сер­гій Джи­га­ло, який у квіт­ні по­сів 3-тє міс­це на ІІ ета­пі Все­ук­ра­їнсь­­ко­го кон­кур­су фа­хо­вої май­­стер­нос­ті з про­фе­сії «Елек­тро­мон­тер з ре­мон­ту та об­слу­го­ву­ван­ня елек­тро­ус­тат­ку­ван­ня».

Пугачов С.В., учень Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького,

Мирончук Б.В., учень Нетішинського професійного ліцею,

Левицький В.О., учень ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»,

Химич А. П., учень коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам’янця-Подільського,

Паламарчук В.С., учень Старокостянтинівського професійного ліцею.

В ході конкурсу учасники змагань демонстрували професійні навички за певну кількість часу та виконували практичне завдання.

За роботою конкурсантів пильно стежило професійне журі: Бернацький А.А., виконуючий обов’язки Головного енергетика ДП «Шепетівський ремонтний завод», Башинський А.П., начальник енергомеханічного відділу ДП «Шепетівський ремонтний завод», Гунчук О.В., головний інженер «Шепетівський РЕМ».

На конкурсі працювала експертна група у складі: Гуменюка І.Г., майстра виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею, Пархомюк Л.В., старшого майстра Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького, Полодюка Л. Ю., старшого майстра ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти».

Допоки конкурсанти працювали особи, які супроводжували конкурсантів мали змогу відвідати екскурсію на навчально-тренувальний центр Шепетівського РЕМ.

В рамках конкурсу професійної майстерності та з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації учні шкіл міста Шепетівки відвідали навчальні майстерні та кабінети, де змогли ознайомитися з особливостями майбутньої професійної діяльності.

Іме­на кра­щих у кож­ній із ком­пе­тен­цій ста­нуть ві­до­мі 29 лис­то­па­да, ко­ли за під­сумка­ми ро­бо­ти жу­рі від­бу­деть­ся на­го­род­ження пе­ре­мож­ців. Пе­ре­мож­ці І ета­пу Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine» візь­муть участь у фі­наль­но­му ета­пі Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine», який від­бу­деть­ся у квіт­ні-трав­ні 2020 ро­ку в Ки­єві.

На­га­да­ємо, від­крит­тя нав­чаль­­но-прак­тич­но­го цен­тру від­бу­ло­ся 17 груд­ня 2018 ро­ку в Ше­пе­тівсь­­ко­му про­фе­сій­­но­му лі­цеї.

Для до­від­ки
За­раз на дер­жавно­му рів­ні впро­вад­жу­ють­ся за­хо­ди, що пок­ли­ка­ні під­ви­щи­ти прес­тижність ро­біт­ни­чих про­фе­сій, змі­ни­ти са­му сис­те­му проф­те­хос­ві­ти, аби нав­чання у зак­ла­дах про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти від­по­ві­да­ло не ли­ше ви­мо­гам ук­ра­їнсь­ких ро­бо­то­дав­ців, а й кра­щим сві­то­вим стан­дартам. Один із та­ких за­хо­дів — це «WorldSkills Ukraine», кон­курс про­фе­сій­ної май­стер­ності для мо­ло­дих ро­біт­ни­ків і фа­хів­ців ві­ком від 18 до 22 ро­ків. Про­во­дить­ся він кож­ні два ро­ки у між­на­род­но­му фор­ма­ті за 6 сек­то­ра­ми сві­то­вої еко­но­мі­ки. В якос­ті жу­рі за­лу­ча­ють­ся ві­до­мі ек­спер­ти та про­від­ні фа­хів­ці у сво­їй про­фе­сій­ній га­лу­зі від віт­чизня­них ро­бо­то­дав­ців. Кон­курс від­бу­ва­єть­ся за під­трим­ки ро­бо­то­дав­ців, про­фе­сій­но-тех­нічних та ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів Ук­ра­їни.

За матеріалами denzadnem.com.ua

16 переглядів

08.09.22 р. пройшов у Шепетівському професійному ліцеї під знаком спорту. Флеш-мобом, вікториною та спортивними естафетами зустріли ліцеїсти День фізичної культури та спорту України. Задали спортивний настій всього дня учні та педагогічні представники навчального закладу. В освітньому осередку емоційно й весело пройшли учнівські змагання та жваві руханки. У рамках проведення Дня фізичної культури та спорту, учні […]

Привітання до Дня знань у віршах, прозі, хвилюючі промови з трепетом у голосі батьків ,,випускників, щирі побажання  вчителів, підбадьорливі оплески новим учням і квіти, квіти — таким є 1 вересня. Традиції та святкування цього дня не змінювались  десятиліттями. Щороку початок вересня  срібним переливом дзвінка, що лунав на «Горобиновій  алеї», скликав у світ знань допитливу  молодь […]

З нагоди дня народження та виходу на заслужений відпочинок колектив Шепетівського професійного ліцею на чолі з директором дякує нашій шановній Лідії Григорівні Сидорчук за багаторічну сумлінну і плідну працю та високий професіоналізм. Ваша мудрість, досвід, знання і вражаюча працездатність завжди допомагали багатьом у вашій професії! Ви дуже багато віддали цій роботі, адже працювали не просто […]

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x