І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

У Хмель­ницькій об­ласті 25 лис­то­па­да стар­ту­вав 1 етап Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine». За­га­лом кон­курсан­ти зма­га­ли­ся у 8 ло­ка­ці­ях у різ­них зак­ла­дах про­фе­сій­ної ос­ві­ти. У Ше­пе­тівсь­ко­му про­фе­сій­но­му лі­цею 26 лис­то­па­да прой­шов кон­курс за ком­пе­тен­ці­єю «Елек­тро­мон­тажні ро­бо­ти».

З вітальним словом до конкурсантів звернувся директор ліцею Окунєвський О.А.

— Кон­курс «WorldSkills Ukraine» впер­ше від­бу­ва­єть­ся у Хмель­ницькій об­ласті, — заз­на­чив ди­рек­тор Олег Оку­нєвсь­кий. — Цей за­хід пок­ли­ка­ний під­три­ма­ти прес­тиж ро­біт­ни­чих про­фе­сій. Ба­жаю кон­курсан­там вчас­но та пра­виль­но ви­ко­на­ти зав­дання.

Рачук В.І., керуючий справами Шепетівської міської ради побажав підвищити професійні навички і тим самим створити кістяк кваліфікованих робітничих кадрів.

Чуйкова О.М., методист відділу професійної підготовки у своїй промові надихнула учасників конкурсу до творчої наснаги та якнайкращої реалізації поставлених перед ними завдань.

У І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkillUkraine» за компетенцією «Електромонтажні роботи» взяли участь:

Ше­пе­тівсь­кий про­фе­сій­ний лі­цей пред­став­ляв Сер­гій Джи­га­ло, який у квіт­ні по­сів 3-тє міс­це на ІІ ета­пі Все­ук­ра­їнсь­­ко­го кон­кур­су фа­хо­вої май­­стер­нос­ті з про­фе­сії «Елек­тро­мон­тер з ре­мон­ту та об­слу­го­ву­ван­ня елек­тро­ус­тат­ку­ван­ня».

Пугачов С.В., учень Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького,

Мирончук Б.В., учень Нетішинського професійного ліцею,

Левицький В.О., учень ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»,

Химич А. П., учень коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам’янця-Подільського,

Паламарчук В.С., учень Старокостянтинівського професійного ліцею.

В ході конкурсу учасники змагань демонстрували професійні навички за певну кількість часу та виконували практичне завдання.

За роботою конкурсантів пильно стежило професійне журі: Бернацький А.А., виконуючий обов’язки Головного енергетика ДП «Шепетівський ремонтний завод», Башинський А.П., начальник енергомеханічного відділу ДП «Шепетівський ремонтний завод», Гунчук О.В., головний інженер «Шепетівський РЕМ».

На конкурсі працювала експертна група у складі: Гуменюка І.Г., майстра виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею, Пархомюк Л.В., старшого майстра Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького, Полодюка Л. Ю., старшого майстра ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти».

Допоки конкурсанти працювали особи, які супроводжували конкурсантів мали змогу відвідати екскурсію на навчально-тренувальний центр Шепетівського РЕМ.

В рамках конкурсу професійної майстерності та з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації учні шкіл міста Шепетівки відвідали навчальні майстерні та кабінети, де змогли ознайомитися з особливостями майбутньої професійної діяльності.

Іме­на кра­щих у кож­ній із ком­пе­тен­цій ста­нуть ві­до­мі 29 лис­то­па­да, ко­ли за під­сумка­ми ро­бо­ти жу­рі від­бу­деть­ся на­го­род­ження пе­ре­мож­ців. Пе­ре­мож­ці І ета­пу Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine» візь­муть участь у фі­наль­но­му ета­пі Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine», який від­бу­деть­ся у квіт­ні-трав­ні 2020 ро­ку в Ки­єві.

На­га­да­ємо, від­крит­тя нав­чаль­­но-прак­тич­но­го цен­тру від­бу­ло­ся 17 груд­ня 2018 ро­ку в Ше­пе­тівсь­­ко­му про­фе­сій­­но­му лі­цеї.

Для до­від­ки
За­раз на дер­жавно­му рів­ні впро­вад­жу­ють­ся за­хо­ди, що пок­ли­ка­ні під­ви­щи­ти прес­тижність ро­біт­ни­чих про­фе­сій, змі­ни­ти са­му сис­те­му проф­те­хос­ві­ти, аби нав­чання у зак­ла­дах про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти від­по­ві­да­ло не ли­ше ви­мо­гам ук­ра­їнсь­ких ро­бо­то­дав­ців, а й кра­щим сві­то­вим стан­дартам. Один із та­ких за­хо­дів — це «WorldSkills Ukraine», кон­курс про­фе­сій­ної май­стер­ності для мо­ло­дих ро­біт­ни­ків і фа­хів­ців ві­ком від 18 до 22 ро­ків. Про­во­дить­ся він кож­ні два ро­ки у між­на­род­но­му фор­ма­ті за 6 сек­то­ра­ми сві­то­вої еко­но­мі­ки. В якос­ті жу­рі за­лу­ча­ють­ся ві­до­мі ек­спер­ти та про­від­ні фа­хів­ці у сво­їй про­фе­сій­ній га­лу­зі від віт­чизня­них ро­бо­то­дав­ців. Кон­курс від­бу­ва­єть­ся за під­трим­ки ро­бо­то­дав­ців, про­фе­сій­но-тех­нічних та ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів Ук­ра­їни.

За матеріалами denzadnem.com.ua

54 переглядів

7 лютого 2023 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом “Разом для найкращого Інтернету”. Це вже 20 День безпечного Інтернету. День безпечного Інтернету (SID/ДБІ) запровадили мережі Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю. Цього дня усі учасники освітнього процесу Шепетівського професійного ліцею […]

03 лютого 2023 р. психологічною службою Шепетівського професійного ліцею було проведено психопрофілактична робота на тему: «Молодь і смачна отрута». Під час заходу здобувачі освіти дізнались історію появи енергетичних напоїв, були ознайомленні з дією їх на молодий підлітковий організм. Учні групи № 204 обговорили Закон України N 10117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо […]

02 лютого 2023 року у Шепетівському професійному ліцеї відбувся відкритий урок виробничого навчання у групі № 102 з професії «Швачка. Кравець» на тему «Обробка суцільнокроєного фартуха», який підготувала та провела майстер виробничого навчання Муравйова Раїса Петрівна. Урок був цікавим та насиченим. Раїса Петрівна підготувала цілий ланцюжок цікавих питань по темі уроку, на які отримала досить […]

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x