104. Географічний модуль

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею


Електронна пошта викладача: elenalyaska@ukr.net


Електронна версія підручника з географії


Тема 1. Фізико-географічна складова природничо-наукової картини світу (4 год.)


16.05.2022р. Урок 1. Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників.
Опрацювати § 1. Дайте відповіді на запитання після параграфа. 
Виконане завдання надіслати на електронну пошту викладача
16.05.2022р. Урок 2. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття. 
Опрацюйте матеріал: 
https://studfile.net/preview/5185898/page:5/ 
https://subject.com.ua/textbook/geography/10klas/3.html 

17.05.2022р. Урок 3. Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства.
Користуючись цим посиланням виберіть видатного персоналія та підготуйте повідомлення або презентацію.
Тематика повідомлень або презентації: 
Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів.
Виконане завдання надіслати на електронну пошту викладача.
 17.05.2022р. Урок 4. Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення. 
Користуючись цим посиланням та конспектом дайте відповіді на запитання: 
1. Назвіть відомі вам методи географічних досліджень. Охарактеризуйте один з методів. 
2. Розкажіть про формування території України до ХХ ст. 
Робота з картою України 
1.Назвіть області України, розташовані на заході країни. 
2.Які області можна вважати центральними? 
3.Які з областей є прикордонними? 
4.Назвіть області України, що мають найбільшу кількість областей-сусідів. 
5.Які області названі не за назвами їхніх обласних центрів? 
Виконане завдання надіслати на електронну пошту викладача. 

Тема 2. Загальні закономірності географічної оболонки (10 год.)

23.05.2022р. Урок 5. Сучасні уявлення про географічну оболонку, її межі, склад та вертикальну будову. Джерела енергії процесів у географічній оболонці. Загальні закономірності географічної оболонки. Поєднання закономірностей цілісності та дискретності. Види географічної дискретності. 
Опрацювати теоретичний матеріал: 
Географiчна оболонка, закономiрностi її формування i розвитку 
Географічна оболонка 
Переглянути відео: 
Географічна оболонка 
Склад, межі та будова географічної оболонки 
Виконати вправи: 
1. Географічна оболонка  
2. Географічна оболонка 
Скріншоти виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача 
 23.052022р.- 24.05.2022р. Урок 6-7. Закономірність колообігів речовини та перетворення енергії, види колообігів у географічній оболонці. Просторові закономірності географічної оболонки: зональності, азональності, полярної асиметрії. 
Опрацювати § 8. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ 
Дати відповіді на запитання: 
1. Поясніть зміст поняття «географічна оболонка». 
2. Охарактеризуйте склад і межі географічної оболонки. 
3. Назвіть основні закономірності географічної оболонки та наведіть приклади їх прояву. 
4. У чому полягає особливість сучасного етапу розвитку географічної оболонки?  
5. Поясніть різницю між поняттями «ноосфера», «антропосфера», «техносфера», «соціосфера». 
6. Поміркуйте, яке значення мають знання про географічну оболонку та її основні властивості для збереження навколишнього середовища. 
Виконане завдання надіслати на електронну пошту викладача. 

 24.05.2022р. Урок 8. Закономірність зональності, її причини та прояви в природних компонентах та природних комплексах. Періодичний закон географічної зональності. 
Користуючись КАРТАМИ виконайте завдання практичної роботи. 
Виконане завдання надіслати на електронну пошту викладача. 

26.05.2022р.  Урок 9. Компонентні та комплексні прояви зональності в географічній оболонці. Їх обґрунтування на основі загальних закономірностей. 
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку. 

30.05.2022р. Урок 10. Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків.
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.
30.05.2022р. Урок 11. Закономірність полярної асиметрії, її прояви в природних компонентах та природних комплексах. Закономірність полярної асиметрії. 
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ (урок 9-11)
Опрацювавши матеріал до уроків 9-11 пройдіть онлайн-тестування.

03.06.2022р. Урок 12-13. Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці. Види ритмів за походженням та тривалістю. Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки. Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП.
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.
Ознайомтесь та опрацюйте матеріали презентацій:
Ритмічність географічної оболонки
Клімат і його значення

06.06.2022р. Урок 14. Дослідження проявів загальних закономірностей географічної оболонки у своїй місцевості. Узагальнення та контроль знань.
Повторивши тему 10 пройдіть тестування.
06.06.2022р. Урок 15. Поняття про географічне середовище. Природно-ресурсний потенціал Землі і проблеми його використання. Класифікація природних ресурсів.
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.

17.06.2022р. Урок 16. Сучасні ландшафти як наслідок взаємодії природних чинників і природокористування. Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства.
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку та ознайомтеся з презентацією до теми.
17.06.2022р. Урок 17. Узагальнення та контроль знань з географічного модуля
Пройдіть тестування.

22.06.2022р. Урок 18. Захист проекту "Образ природи учня"
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку, презентацію.
22.06.2022р. Урок 19. Природничо-наукова картина світу та образ природи.
Виконайте тестування.

324 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x