104. Історія України |факультатив| 22-23

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема 1. Вступ до історії України

06.09. 22.Урок 1. Історія України як наука. Періодизація історії України.

Опрацювати матеріал

Виписати періодизацію історії України та класифікацію джерел з історії України.

08.09. 22.Урок 2. Джерела з історії України: речові , усні, писемні, візуальні.

Опрацювати джерело

Виписати класифікацію джерел з історії України.

Тема 2. Стародавня історія України.

15.09.22.Урок 3. Давні мешканці України. Найдавніші землероби та скотарі на території України.

Опрацювати  матеріал, відео

Підготувати повідомлення про трипільську культуру.

16.09.22 .Урок 4. Ранній залізний вік на українських землях.

Опрацювати  матеріал, інформацію

Напишіть інформаційне повідомлення на тему «Ранній залізний вік на українських землях»

20.09.22. Урок 5.  Світ кочовиків.

Ознайомитись з інформацією, відео

Дати відповідь на питання:  

Хто такі кочівники?Що було основою господарства кочівників? Як це впливало на спосіб їхнього життя?

Виконати тест

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)

21.09. 22. Урок 6. Київська держава за перших князів.

Опрацювати  відеоматеріал, презентацію

Дати відповіді на запитання:

Як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда?

2. Порівняйте діяльність князів Олега та Ігоря. Визначте спільне та відмінне.

3. Як пояснюють дослідники походження назви «Русь»?

4. Поясніть значення понять: «Русь», «печеніги», «полюддя», «грецький вогонь».

22.09.22. Урок 7. Київська Русь за часів правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого та його наступників.

Опрацювати матеріал, відеолекцію

Написати повідомлення на тему «Князювання Володимира Великого (980-1015рр.)», «Правління Ярослава Мудрого 1019-1054р.р.»

27.09.22. Урок 8. Роздробленість Русі-України (Київської держави).

Переглянути  відеолекцію, матеріал

Класифікуйте  позитивні й негативні сторони роздробленості Русі.

28.09.22. Урок 9. Суспільно-політичне та господарське життя. Тематичний контроль.

Опрацювати відеоматеріал, презентацію

Виконати тест

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

03.10.22. Урок 10. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264рр.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Написати ессе на тему «Причини, що  виклали  роздробленість Київської Русі».

Скласти хронологічну таблицю  «Періодизація розвитку Галицько-Волинської держави»

04.10.22. Урок 11. Монгольська навала на південно-західні землі Русі.

Опрацюйте інформацію, відеоматеріал, відеоурок

Виконати тест

06.10.22. Урок 12. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича.

Опрацюйте інформацію, відеоурок

Виконати завдання з картою. Виконати тест

10.10.22. Урок 13. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Прослухати відеоурок, опрацювати інформацію 1, інформацію 2

Виконати  тест

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття. Кримське ханство.

13.10.22. Урок 14. Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал  , відео

Написати повідомлення на тему «Кревська унія та її політичні наслідки»

17.10.22. Урок 15. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація  Волинського та Київського удільних князівств.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з інформацією

Дайте відповіді на питання:

1. Чим було зумовлене відновлення Волинського і Київського удільних князівств у 40-ві рр. ХV ст.?

2. За яких обставин було остаточно ліквідовано Волинське та Київське удільні князівства?

18.10.22. Урок 16. Утворення Кримського ханства.

Перегляньте презентацію, прослухайте відеолекцію

Напишіть повідомлення на тему «Як  утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?»

24.10.22. Урок 17. Виникнення козацтва. Суспільно-політичне життя. Культура й духовність.

Перегляньте презентацію, опрацюйте матеріал, прослухайте  відеолекцію

 Скориставшись словником, з’ясуйте, якими справами на Січі займалися довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафар ?

Опишіть  історичний портрет Д. Вишневецького (Байди).

Тема 6. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в другій половині ХVІ століття

27.10.22. Урок 18. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній  структурі українського суспільства.

Опрацювати матеріал, переглянути відеоурок  

Простежте  на карті  назви й центри воєводств, створених польською владою на українських землях, отриманих за Люблінською унією, карта 

 Напишіть повідомлення на тему  «Позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для українських земель»

01.11.22. Урок 19. Виникнення  Запорізької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух.

Переглянути відеоурок , прослухати відеолекцію, проаналізувати відео

Підготувати повідомлення на тему «Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства»

02.11.22. Урок 20. Утворення УГКЦ. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, прослухати відеоматеріал

Пройти тест

Тема 7. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в першій половині ХVІІ століття.

08.11.22. Урок 21. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії.

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок , ознайомтеся з інформацією

Дайте відповіді на питання:

1. Яку роль відіграло козацтво в Хотинській війні?

2.  Чим зумовлено зростання ролі козацтва у війнах Речі Посполитої?

3.  Які здобутки війн Речі Посполитої у війнах з Московією першої половини XVII ст.?

10.11.22. Урок 22. Козацькі повстання 1620-1639 рр.

Опрацювати матеріал, ознайомитись з відео, прослухати відеолекцію

Підготувати повідомлення на тему «Козацькі повстання 1620-1639 рр.»

Пройти тест

14.11.22. Урок 23. «Ординація Війська Запорозького» Культура. Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність.

Опрацювати інформацію, прослухати відеолекцію

Пройти тест

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття

17.11.22. Урок 24. Національно-визвольна війна українського народу.

Прослухати відеолекцію

Підготувати повідомлення на тему «Життєвий шлях гетьмана Б. Хмельницького»

Скласти періодизацію Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.

22.11.22. Урок 25. Зміни в суспільно-політичному житті.

Опрацювати відео

Зазначте, які зміни відбулися в суспільно-політичному житті в ході Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття

30.11.22. Урок 26. Утворення української козацької держави  – Війська Запорозького.

Опрацювати матеріал, переглянути відеоурок

1.Опишіть символіку держави Б. Хмельницького.

2.Уявіть, що вам у далекому 1648 р. потрібно переконати мешканців вашого населеного пункту визнати владу Української козацької держави. Які аргументи ви б використали?

06.02.23. Урок 27. Внутрішньо –  та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

Опрацювати джерело, переглянути відео

Пройти тест

Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80 рр. ХVІІ століття.

08.02.23. Урок 28. Внутрішньо –  та зовнішньополітична  діяльність гетьманів козацької України 50-80 р. ХVІІ ст.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію, переглянути презентацію

Скласти таблицю «Гетьмани України у 50-80 р. ХVІІ століття»

10.02.23. Урок 29. Занепад Правобережжя.

Опрацювати інтерактивний довідник, проаналізувати відеолекцію

Подумайте та визначте головну суперечність політики польського уряду в справ і відродження козацтва на Правобережжі. Проілюструйте її на конкретних прикладах.

13.02.23. Урок 30. Запорозька Січ у складі Гетьманщини.

Опрацювати інформацію, опорний конспект

Підготуйте інформаційну довідку з теми:  «Політика царського уряду на поступове обмеження впливу і ролі Запорозької Січі – як осередку козацьких вільностей і демократичних традицій»

14.02.23. Урок 31. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, відеоурок

Підготувати інформаційне повідомлення «Виникнення і розвиток Слобідської України»

Пройти тест

Тема 10. Українські землі наприкінці  ХVІІ  – в першій половині  ХVІІІ століття.

15.02.23. Урок 32. Гетьманщина в 1687- 1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія (1702 – 1704рр.) Північна війна і Україна.

Переглянути відеоурок, прослухати інформацію, опрацювати відео, проаналізувати презентацію

Підготуйте повідомлення про повстання під проводом Семена Палія.

17.02.23. Урок 33. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30 рр. ХVІІІ ст. Обмеження автономії. Гетьманщина.

Прослухати відеоурок, ознайомитись з інформацією, прослухати відеолекцію, робота з картою

Прослідкувати за допомогою карти  кордони  Гетьманщини в часи правління І.Мазепи, р. Коломак, м.Батурин.

07.03.23. Урок 34. Діяльність Першої Малоросійської колегії. «Правління Гетьманського уряду» (1734 – 1750рр.)

Опррацювати матеріал 1, матеріал 2, прослухати відеолекцію

 1.Складіть у зошиті порівняльну таблицю «Гетьманство І. Скоропадського та Д. Апостола». Укажіть спільні та відмінні риси.

2.Складіть історичний портрет наказного гетьмана П. Полуботка. 

09.05.23. Урок 35. Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність..

Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Проаналізувати інформацію, переглянути відеолекцію

Пройти тест 1, тест 2.

291 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x