204. Історія України |факультатив|

13.01.22. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію

Прослухати  відеоматеріал

Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради»

Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття.

20.01.22. Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з таблицею

Прослухати  відеолекцією

Ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

27.01.22.  Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

03.02.22. Урок 12. Події Кримської війни1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело

Прослухати відеолекцію

Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

29.03.22. Урок 13. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію

Опрацювати інформацію

Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

30.03.22. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію

Ознайомитись з інформацією

 1. Робота з картою Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошит.

 2. Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3. Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

07.04.22.Урок15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію, опрацювати відеоурок

Пройти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

08.04.22.Урок 16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Прослухати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю, вивчити дати.

11.04.22. Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок

Підготувати повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

02.05.22. Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Переглянути відео, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягала основна мета кооперативного руху? 2. Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

03.05.22. Урок 19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Опрацювати відеоурок

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації». Виконати тест

Тема7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

04.05.22. Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва.

Опрацюйте відеолекцію, відео, інформацію, матеріал

Дайте відповіді на запитання:

 1. Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст. 2. В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

09.05.22. Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте опорний конспект, відео, відеоматеріал

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

12.05.22. Урок 22.  Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, відеоматеріал

Поміркуйте та дайте відповіді:

 1. Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?
 2. 2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

13.05.22. Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацюйте інформацію, відео, відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

 1. Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?
 2. Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

16.05.22. Урок 24. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, опрацюйте інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія. 2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

19.05.22. Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту. 2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості? 3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

20.05.22. Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт». 2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

25.05.22. Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеоурок

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст. 2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства? 3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення? 4.Перевірте свої знання за тестом

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни

27.05.22. Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацюйте відеопрезентацію, проаналізуйте матеріал

 1. Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.
 2. Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.
 3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

30.05.22. Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр..

Ознайомтесь з інформацією , перегляньте відеоматеріал

Пройдіть тест

31.05.22. Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, проаналізуйте джерело

 1. Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.
 2. Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».
 3. Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?
288 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x