304. Історія України |факультатив| 22-23

Тема 1. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття.

07.09.22.Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Прослухати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю, вивчити дати.

Опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

09.09.22.Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Переглянути відео, опрацювати інформацію

Дайте відповіді на запитання:

  1. У чому полягала основна мета кооперативного руху? 2. Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

Опрацювати відеоурок

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Виконати тест

Тема 2. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

12.09.22.Урок 3. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте відеолекцію, відео, матеріал, інформацію

Дайте відповіді на запитання:Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

1.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

Опрацюйте конспект, відеоурок, відео

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

13.09.22.Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати відеоурок, матеріал

1.Поміркуйте та дайте відповіді:Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2.Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства Петра Столипіна?

Опрацюйте інформацію, відео

1.Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

14.09.22.Урок 5. Події 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, інформацією

1.Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2.Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

19.09.22.Урок 6. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, відео

Виконайте завдання:

1.Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2.Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3.Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

20.09.22.Урок 7. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, відеолекцією

1.Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2.Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

Ознайомитись з  матеріалом, відеоуроком

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення? Виконайте тест

Тема 5. Україна в роки Першої світової війни.

21.09.22.Урок 8. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацювати відеопрезентацію, матеріал

1.Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.

2.Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.

3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

23.09.22.Урок 9. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр.  Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією, переглянути відеоматеріал. Виконайте тест

Ознайомитись з відео, інформацією

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2.Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3.Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

 Опрацюйте матеріал, відеолекцію. Пройдіть тест.

Тема 6. Початок Української революції.

26.09.22.Урок 10. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, відеолекцію. Пройдіть тест

29.09.22. Урок 11. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію.

Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

30.09.22. Урок 12. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок, відеоматеріал, відео, відеоурок. Пройти тест

04.10.22. Урок 13. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

1.Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекціюУстановіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.

2.Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

Тема 7. РозгортанняУкраїнської революції.Боротьба за відновлення державності.

05.10.22. Урок 14. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР  та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні.Ухвалення Конституції УСРР 1919р.

Переглянути відеоматеріал, прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Підготуйте повідомлення на тему  «Здобутки і втрати політики гетьмана П.Скоропадського»

13.10.22. Урок 15. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півднв України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади..Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.

Опрацювати матеріал, переглянути відео, прослухати відеолекцію, відео

Напишіть повідомлення на тему  «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)»

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

18.10.22. Урок 16. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухайте відеолекцію,опрацювати матеріал

Пройти тест

20.10.22. Урок 17. Соціально-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання  непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура.

Переглянути відеоматеріал, прослухати відеолекцію, відео

Пройти тест

Тема 9. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

25.10.22. Урок 18. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом.

Опрацюйте матеріал, прослухайте відеолекцію

Пройти тест

28.10.22. Урок 19. Політичні процеси 1920-х початку 1930-х рр.. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією , матеріалом ,переглянути відеоматеріал, переглянути відеолекцію

Пройти тест

Тема 10. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

08.11.22. Урок 20. Правовий статус українських земель в складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація  та ОУН.

Опрацювати матеріал, переглянути відео

Напишіть ессе на тему «Українці в умовах польської окупації»

11.11.22. Урок 21. Українські землі в складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно – політичне життя. Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Політичне і культурне життя української еміграції.

Опрацюйте матеріал, перегляньте відеоматеріал, опрацюйте інформацію, перегляньте  відео

Напишіть повідомлення про Татарбунарське повстання 1924 року.

Пройти тест

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни.

14.11.22. Урок 22. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини,  Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939-1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.

Перегляньте відеоурок, прослухайте відеолекцію, проаналізуйте відеоматеріал

Складіть хронологічну таблицю «Бойові дії в 1941-1942рр.»

17.11.22. Урок 23. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український повстанський рух. Проголошення Акта відновлення  Української держави. Поліська Січ. УПА.  Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України.  Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ціна війни.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію, ознайомитись з відео, опрацювати відеолекцію

Пройти тест

Тема 12. Україна в перші повоєнні роки.

22.11.22. Урок 24. Україна – спів засновниця  ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації  та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний руху 1944 – 1950-х рр. Обмін населенням міх Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 – 1946рр.) Операція «Вісла» і «Захід».

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з відео, опрацювати матеріал

Підготувати повідомлення на тему «Суть та наслідки проведення операцій «Вісла» і «Захід»

25.11.22. Урок 25. Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод1946 – 1947рр. Ідеологічні кампанії. «Чистка» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

Ознайомтесь з інформацією, опрацюйте відео 

Виконайте завдання на формування предметних компетентностей:

Використовуючи поняття ждановщина, лисенківщина, космополітизм, схарактеризуйте причини, мотиви й наслідки ідеологічних кампаній і «чисток» активної інтелігенції радянською владою.

«Сталінізм – це деперсоналізація суспільства, це винищення всіх найрозумніших і найсміливіших, це тотальне руйнування людської особистості» (Є. Сверстюк, колишній політв’язень). Висловте власне розуміння цього твердження. Аргументуйте свою позицію.

28.11.22. Урок 26. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно-територіального устрою: входження Кримської області  до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством.

Ознайомитись  з відео, прослухати відеоурок

Підготувати презентацію на тему «Роль ХХ з’їзду КПРС у проведенні десталінізації  і лібералізації  суспільного життя в Україні»

30.11.22. Урок 27. Зародження дисидентського руху та його течії. «Шістдесятництво». Анти режимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність.

Прослухати відеолекцію, перегляньте відеоурок

Пройти тест

Тема 14. Україна в період загострення кризи радянської системи.

13.03.23. Урок  28. Ідеологічні орієнтири партійно – радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з презентацією

Підготуйте повідомлення на тему «Чому, на вашу думку, у конституції республіки закріплювалася керівна роль КПРС, а не КПУ?»

15.03.23. Урок  29. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Прослухати відеоурок, ознайомитись з матеріалом, опрацювати інформацію

Складіть історичний портрет одного з дисидентів з даного переліку на ваш вибір: В.Симоненко, В.Стус, М.Джемілєв, Й. Тереля, М. Руденко, В.Чорновіл, А. Горська, В.Чорновіл, І.Світличний, Л.Лук’яненко.

Тема 15. Відновлення незалежності України.

17.03.23. Урок  30. Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві  УРСР. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України.

Ознайомитись з відеоуроком, переглянути відеоматеріал, проаналізувати відео

Підготуйте одну з перелічених презентацій  на ваш вибір на тему «Перебудова в СРСР і Україна» , «Декларація про державний суверенітет України», « Формування багатопартійної системи в Україні»

22.03.23. Урок  31. Революція на граніті. Створення Автономної республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.) Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. Духовне відродження.

Опрацювати матеріал, преглянути відеоурок 1, відеоурок 2, відеоурок 3.

Пройти тест

Тема 16. Становлення України як незалежної держави.

30.03.23. Урок  32. Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно – політичне життя . Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991 – 1998рр. та в 1998 – 2004 рр.

Прослухати відеолекцію, опрацювати відеоматеріал, переглянути відеоурок

Напишіть ессе на тему «Багатовекторність політики України у 1991 – 2005 роках: здобутки і поразки »

31.03.23 Урок 33. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр.. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр.. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин.

Ознайомитись з інформацією, опрацювати відеоматеріал

Дайте відповідь на запитання «Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО у час, коли більшість країн Східної Європи стали учасниками цих організацій?»

Тема 17. Творення нової України. Європейський вибір України. Російсько-українська війна.

04.04.23. Урок 34. Суспільно-політичне  життя України в 2005 – 2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирного врегулювання.

Переглянути віделурок, ознайомитись з відео, переглянути відеорепортаж, відеолекцію, проаналізувати відео

1.Складіть хронологічну таблицю основних подій Євромайдану і Революції Гідності.

2.Підготуйте презентацію на тему «Небесна Сотня воїнів Майдану»

06.04.23. Урок  35. Соціально – економічний розвиток України до і після 2014 р., до сьогодення. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність. Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Прослухайте відеолекцію, ознайомтесь з матеріалом, відео, відеоінформацією, перегляньте відео

Пройти тест

Виконати онлайн тести з картами

Виконати тести із зображеннями пам’яток

Виконайте тести на розпізнання персоналій

453 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x