304. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

04.09.23 Урок 1. Тема. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис сполучників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

08.09.23 Урок 2. Тема. Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=ppfoyupsn18

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/pravopys-spoluchnykiv

https://wordwall.net/uk/resource/15846513

Виконати тест онлайн

11.09.23 Урок 3. Тема. Микола Вороний. “Блакитна панна”. Олександр Олесь. “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий”

Переглянути відео 1, відео 2

Пройти онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

18.09.23 Урок 4. Тема. Частка як службова частина мови. Правопис часток

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

20.09.23 Урок 5. Тема. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

25.09.23 Урок 6. Тема. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

04.10.23 Урок 7. Тема. Павло Тичина. “О, панно Інно…”, “Ви знаєте, як липа шелестить…”, “Пам’яті тридцяти”. Максим Рильський. “У теплі дні збирання винограду”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відео

Переглянути відеоурок 2

Виконати тест онлайн

06.10.23 Урок 8. Тема. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

13.10.23 Урок 9. Тема. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за будовою; за складом граматичної основи

Переглянути відео

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

16.10.23 Урок 10. Тема. Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”. Богдан-Ігор Антонич. Різдво”

Переглянути відеоурок 1

Виконати інтерактивну вправу

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

20.10.23 Урок 11. Тема. Види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів; за наявністю необхідних другорядних членів; за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тест онлайн

27.10.23 Урок 12. Тема. Микола Хвильовий. “Я(Романтика)”

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

40 переглядів

304. Математика |факультатив| 23-24

06.09.2022

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

13.09.2022

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

20.09.2022

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

27.09.2022

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

05.10.2023

Урок 5. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Означення похідної.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

12.10.2023

Урок 6. Похідна суми, різниці, добутку і частки. Похідна складеної функції.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання та тест.

19.10.2023

Урок 7. Площа чотирикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу та тестові завдання.

25.10.2023

Урок 8. Площа паралелограма.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

18 переглядів

304. Історія України |факультатив| 23-24

Тема 1. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

07.09.23.Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Прослухати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю, вивчити дати.

Опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

14.09.23.Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Переглянути відеоурок, опрацювати інформацію 

Дайте відповіді на запитання:

У чому полягала основна мета кооперативного руху?

Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

Опрацювати відеоурок

 Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Виконати тест

Тема2. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

28.09.23.Урок 3. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте відеолекцію, прослухайте відео,проаналізуйте матеріал, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

 1. Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2. В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

Опрацюйте опорний конспект, перегляньте відео, відеоурок

Напишіть повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

04.10.23. Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

 1. Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?
 2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

Опрацюйте інформацію, ознайомтесь  з відео, відеоуроком

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

 1. Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2. Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

10.10.23. Урок 5. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

16.10.23. Урок 6. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язу валися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

23.10.23. Урок 7. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, відеолекція

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

Ознайомитись з  матеріалом, відеоуроком

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

4.Перевірте свої знання

24 переглядів

304. Біологія |факультатив| 22-23

09.03.2023 р. Заняття 1. Систематика – наука про різноманітність організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням.

10.03.2023 р. Заняття 2. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

14.03.2023 р. Заняття 3. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми.

Працюємо в Classroom за покликанням.

20.03.2023 р. Заняття 4. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності.

Працюємо в Classroom за покликанням.

22.03.2023 р. Заняття 5. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.03.2022 р. Заняття 6. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

28.03.2023 р. Заняття 7. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини. Імунітет. Імунна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

30.03.2022 р. Заняття 8. Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа.Кровоносна та лімфатична системи людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

05.04.2023 р. Заняття 9. Дихання. Дихальна система людини. Травлення. Травна система людини. Виділення. Сечовидільна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

07.04.2023 р. Заняття 10. Сенсорні системи людини. Вища нервова діяльність людини. Шкіра. Терморегуляція. Опорно-рухова система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

106 переглядів

304. Географія |факультатив| 22-23

21.11.2022р. Урок 1. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Опрацювати теоретичний матеріал:
Підручника 
Туризм
ТОРГІВЛЯ
Фінансові та аутсорсингові послуги
ОСВІТА І НАУКА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
24.11.2022р. Урок 2. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Робота з картами
28.11.2022р. Урок 3. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Пройти тестування за посиланнями:
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
 06.03.2023р. Урок 4. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика. 
Опрацювати теоретичний матеріал: 
Підручника 
Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу 
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу 
 10.03.2023р. Урок 5. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика 
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням: 
Підручника Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу 
 16.03.2023р. Урок 6. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика 
Робота з картами Переглянути відеоматеріал: 
Географія у рифмах дозволить не забувати столиці країн світу
Країни Європи 
20.03.2023р. Урок 7. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Пройти тестування
23.03.2023р. Урок 8 Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Загальні відомості для підготовки до ЗНО:
ЗНО - географія
Готуємось до ДПА
27.03.2023р. Урок 9. Світове господарство та етапи його формування. Міжнародний поділ праці.
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням: 
Світове господарство
Пройти тестування за посиланнями:
Національна економіка та світове господарство
Чинники розміщення виробництва
29.03.2023р. Урок 10. Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки.
Опрацювати теоретичний матеріал:
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРОПИ
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЄВРОПИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Виконати тести:
Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки
Вторинний сектор економіки Європи
03.04.2023р., 04.04.2023р., 05.04.2023р. Урок 11-13. Особливості господарства. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія. Польща. Білорусь.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Німеччина
Франція
Великобританія 
Італія
Польща
Білорусь
Пройти тестування:
Загальна характеристика Європи
Країни Європи на карті
Німеччина. Країни Європи (ЗНО)
Франція
06.04.2023р., 07.04.2023р. Урок 14-15. Глобальні проблеми людства. Демографічні, економічні, продовольчі проблеми людства.
Опрацювати теоретичний матеріал:

Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення
Глобальні проблеми людства
Переглянути відео:
Відео 1
Відео 2
Пройти тести:
Тест 1
Тест 2
Тест 3
132 переглядів

304. ГКК 22-23

11.10.2022.

Переглянути відео, відеоматеріал – «Козацька Покрова»

25.10.2022.

Ознайомитись з відеоджерелом – «Роль ООН в сучасному світі»

01.11.2022.

Опрацюйте відео, відеодайджест – «Культура користування мобільним зв’язком»

08.11.2022.

Ознайомитись з відео – віртуальна навчальна подорож «Мова моя солов’їна»

15.11.2022.

Переглянути відеоматеріал, віртуальний діалог – «Толерантність – вимога ХХІ століття»

22.11.2022.

Опрацювати історичну довідку, відео, відеопрезентацію – «Україна, країна нескорених»

146 переглядів

304. ЕГЗ-2.3.

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.3 36 год. Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

Компетентність ЕГЗ 2.3.3. 10 год. Перевірка якості зварного шва, заварювання видалених дефектних ділянок і проведення їх зачистки від шлаку і бризок металу.

Залишок на дистанційне навчання 6 годин

11.10. 2022. Урок №31.Основні види дефектів, що виникають при виконанні зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання;https://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

Контрольна робота за пройдений матеріал. ЕГЗ 2.3.2

Вибрати правильну відповідь:

1.До механічного класу за видом енергії належать зварювання:

А)  газове;

Б) тертям;

В) пресове;

Г) контактне;

2.Зварні з’єднання  за видом бувають:

А) таврові;

Б) стельові;

В) горизонтальні;

Г) вертикальні;

3.Дуга, що горить між електродом і основним металом,називають:

А) дуга непрямої дії;

Б) дуга прямої дії;

В) трифазна дуга

Б) стиснена дуга

4.Зварні шви за конфігурацією поділяються на;

А) вертикальні,горизонтальні

Б) прямолінійні, кільцеві

В) одношарові,багатошарові

Г) однобічні,двобічні

5.Зварювальний випрямляч призначений для:

А) зниження напруги

Б) запалювання і стабілізація дуги

В) перетворення змінного струму в постійний і живлення зварювання дуги.

Г) для регулювання сили струму.

6.Зварювальний пост укомплектування:

А) джерелом живлення

Б) зварювальні меблі,пристосування, інструменти

В) засобами захисту.

Г) усім перерахованим обладнанням.

7.Кут розчищення кромок під зварювання залежить від:

А) товщини металу.

Б) способу зварювання

В) хімічного складу металу.

Г) всіх перерахованих чинників.

8.Режим зварювання – це:

А) сукупність факторів, що забезпечують комфортні умови роботи зварника.

Б) сукупність факторів, що забезпечують виконання зварювання.

В) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги і одержання зварних швів заданих розмірів форми та якості.

Г) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги.

9.Коливальні рухи електродом впоперек шва виконують для:

А) рівномірного прогрівання зварної ванни.

Б) рівномірного прогрівання кореня шва.

В) підсиленого прогрівання кромок.

Г) всі перераховані приклади

10. Дефекти зварного з’єднання , що утворюється при натіканні металу шва на основний метал, але з ним не сплавляється , називається:

А) наплив

Б) зварювальний виріб

В) робочий стіл.

Г) балони з захистом газом.

11.10. 2022. Урок №32. Основні види дефектів, що виникають при виконанні зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання; http://stroyka-gid.com.ua/instrykziy/13778-defekty-zvarnyx-zednan.html

13.10. 2022. Урок №33. Технологія видалення дефектів кисневим різанням, електродуговими засобами, шліфувальною машиною; https://zvarka.info/vipravlennya-defektiv-zvaryuvannya/

13.10. 2022. Урок №34. Лабораторно-практична робота (1год.) Випробування зварювальних швів на непроникністьhttp://obrobka.pp.ua/239-metodi-neruynvnogo-kontrolyu-yakost-zvarnih-zyednan.html

14.10. 2022. Урок №35. Тестовий контроль, контрольна робота. (2 години)

14.10. 2022. Урок №36. Робота за пройдений матеріал. ЕГЗ 2.3.3. Підсумкова контрольна робота ЕГЗ 2.3

Вибрати правильну відповідь:

1. Види зварювання, в яких для розплавлення металу  використовується теплова енергія, належать до класу:

А) термомеханічного

Б) механічного

В) термічного

Г) механічного

2. Джерела живлення за родом  струму поділяють на:

А) трансформатори, перетворювачі, випрямлячі

Б) для ручного зварювання і універсальні

В) для дугового і плазмового зварювання

Г) змінного і постійного струму

3.Плавкі електроди виготовляються із

А) вольфраму

Б) сплавів вольфраму

В) графіту

В) міді

4.Електродотримачем при зварюванні є:

А) пристосування для підведення струму до електродів.

Б) затискач  для  утримання електродів

В) пристосування  для  закріплення  електродів

Г) пристосування  для закріплення електродів і підведення до них  струму

5.До режиму зварювання не буде належати фактор:

А) діаметр електрода

Б) тип і марка електрода

В) глибина шва

Г) швидкість зварювання.

6. При зварюванні на вертикальній площині струм:

А) збільшують на 10-15%

Б) зменшують на 10-15%

В) не змінюють

Г) зменшують на 40-50%

7. Для утворення зварного шва виконують рухи електродом:

А) поступальні вздовж його осі

Б) поступальні вздовж осі шва

В) коливальні впоперек шва

Г) всі вказані рухи

8. Стиснена дуга-це:

А) плазмова дуга.

Б) дуга прямої дії.

В) дуга непрямої дії

Г) трифазна дуга

9. Зварювальні прихватки – це:

А) пристрій для утримування деталі

Б) пристрій для утримування присаджувального матеріалу

В) пристрій для утримування електрода.

Г) короткі зварювальні шви, що з’єднують складені деталі.

10. Надмірно великий зварювальний струм призводить до:

А) нестійкого горіння дуги.

Б) низької продуктивності процесу зварювання,

В) деформації кореня шва.

Г) збільшення швидкості плавлення електрода.

11.Засобами індивідуального захисту зварника є:

А) огороджувальні пристрої

Б) система блокування

В) спеціальний одяг

Г) сигналізація

12. До яких робіт дозволяється залучати осіб до 18 років?

А) нічні роботи

Б) понадурочні роботи

В) в робочі дні

Г) роботи у святкові дні

13. Пожеже називається:

А) займання речовини при піднесенні до нього полум’я

Б) неорганізоване і неконтрольоване горіння , в результаті якого знищуються матеріальні цінності

В) загоряння рідкої або твердої речовини при певних температурах

Г) запаювання горючої речовини

14.До індивідуальних засобів захисту від електричного струму належать.

А) знаки безпеки

Б) захисне заземлення

В) інструмент з ізолюючим ручками

Г) ізоляція струмопровідників

15. Які властивості металів є механічними

А) корозійна стійкість, здатність вступати в реакції з хімічними сполуками

Б) ковкість, зварюваність, оброблюваність різанням

В) електропровідність, теплопровідність

Г) міцність твердість пружність

193 переглядів

304. Фізична культура 22-23

11.10.2022 Урок 11-12. Тема: Футбол Розвиток футболу за кордоном. Переглянути відеоролик

Виконувати комплекс вправ за посиланням

13.10.2022 Урок 13-14. Тема: Футбол Повторити правила гри футбол. Техніка зупинки м’яча різними способами.

Виконувати повільний біг 1500 м.

25.10.2022 Урок 18-19. Тема: Футбол Основи раціонального харчування. Елементи гри воротаря: відбивання, ловіння, вибивання. Виконувати вправи для тулуба за посиланням

27.10.2022 Урок 20-21. Тема: Футбол Індивідуальні дії в нападі та захисті. Комплекс ЗФП футболістів. Виконувати присідання зі стрибками 3х25 раз.

31.10.2022 Урок 22-23. Тема: Футбол Видатні футболісти України. Комплекс вправ на швидкість для футболістів в домашніх умовах . Підготуватися до тематичного оцінювання з теми футбол.

03.11.2022 Урок 24-25. Тема: Футбол Комплекс СФП для футболіста.

Тематичне оцінювання: проходження тесту

07.11.2022 Урок 26-27. Тема: Професійно-прикладна фізична культура (ППФК) Поняття про ППФК. Історія розвитку ППФК. Раціональний режим праці та відпочинку. Виконувати комплекс вправ для тулуба (10-12 вправ на вибір).

09.11.2022 Урок 28-29. Тема: ППФК Раціональний режим праці та відпочинку. Активний відпочинок у відновленні працездатності. Виконувати комплекс вправ для статичної витривалості

10.11.2022 Урок 30-31. Тема: ППФК Особливості трудової діяльності та основних професійно-важливих якостей фахівця електрогазозварника. Виконувати комплекс вправ для сили.

15.11.2022 Урок 32-33. Тема: ППФК Засоби реалізаціїї ППФК. Методика складання фізкульт. хвилин та пауз. Виконувати комплекс вправ для розвитку сили .

17.11.2022 Урок 34-36. Тема ППФК Вплив фізичних якостей на результативність роботи. Виконувати комплекс вправ для витривалості

18.11.2022 Урок 37. Тема: ППФК Основи раціональне збалансоване харчування. Таблиця калорійності продуктів. Скласти меню для працівників професії – електрогазозваарник.

21.11.2022 Урок 38-39. Тема ППФК Методи загартування, терморегуляція.

Тематичне оцінювання: тестові завдання

153 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x