203. Виробниче навчання

28.03.2022 р. Урок 2. Екскурсія на виробництво. Перегляньте відео “Виробництво каміння”.

04.04.2022 р. Урок 3. Підготовка плиток до лицювання та настилання. Переглянути: https://tkuhk64.blogspot.com/2020/11/32-3.htmlhttps://studentinform.nethouse.ru/page/1330209

05.04.2022 р. Урок 4.Підготовка поверхні до лицювання. Переглянути: https://1m2.com.ua/ukladannja-plitki-na-pol-video/; https://uagehat.ru/pitannya/1891-pidgotovka-pidlogi-do-ukladannja-plitki.html; https://tues.ru/uk/podgotovka-poverhnosti-dlya-ukladki-plitki-podgotavlivaem/

68 переглядів

203. Математика |факультатив|

16.03.22

Тема: “Розв’язування трикутників”

Урок №16. Теореми синусів та косинусів.

Опрацювати відеоурок. Виконати вправи: вправа 1, вправа 2.

23.03.22

Урок №17. Теореми синусів та косинусів.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправу та тестування: тест 1 та тест 2

11.04.22

Урок №18. Розв’язування трикутників.

Опрацювати відеоурок. Виконати завдання.

13.04.22

Тема: “Многокутники”

Урок №19. Ламана. Опуклі та правильні многокутники.

Опрацювати відеоурок. Виконати тестування.

06.05.22

Урок №20. Довжина кола.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправи: вправа 1, вправа 2.

09.05.22

Урок №21. Розв’язування задач

Опрацювати відеофрагмент. Розв’язати задачі.

17.05.22

Тема:Тригонометричні функції

Урок №22. Означення і властивості тригонометричних функцій. Тригонометричні функції числового аргументу

Опрацювати відеоурок. Виконати завдання

18.05.22

Урок №23. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Опрацювати відеоурок. Виконати тестування

25.05.22

Урок №24. Формули додавання аргументів, подвійного аргументу, половинного аргументу(формула пониження степеня), зведення, перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

Опрацювати відеоуроки: відео 1, відео 2, відео 3, відео 4. Виконати завдання

26.05.22

Тема: Тригонометричні рівняння і нерівності

Урок №25. Обернена функція. Обернені тригонометричні функції.

Опрацювати відеоматеріал. Виконати тестування

31.05.22

Урок №26. Тригонометричні рівняння та системи рівнянь.

Опрацювати відеоматеріал. Виконати вправи

70 переглядів

203. Географія |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

УРОК 1. Розвиток географічних знань про Землю. Оболонки Землі. (04.02.2022 р.)

УРОК 3. Географія материків і океанів. Материки: Африка, Австралія, Південна Америка, Антарктида, Північна Америка, Євразія. (18.02.2022 р.)

УРОК 4-5. Географія материків і океанів. Океани: Тихий, Північний Льодовитий, Атлантичний океан, Індійський океан (25.02.2022 р., 04.03.2022 р.)

Фізико-географічного положення океанів.
1. Опрацювати конспект.
2. Опрацювати конспект.
3. Опрацювати матеріал і пройти тематичний контроль
Відомості про географічне положення.
4. Тихий океан
5. Атлантичний
6. Індійський
7. Льодовитий
Наслідки природокористування. Комплексна проблема забруднення.
Опрацювати матеріал.
Переглянути відеоматеріал.
Підсумковий кконтроль.

Урок 6. Фізична географія України. Природні умови і ресурси України. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси. Клімат і кліматичні ресурси. Води суходолу водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинний і тваринний світ України (14.03.2022 р.).

Урок 7. Фізична географія України. Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення (17.03.2022 р.).

Опрацювати матеріал
Перегляньте відео.
Виконайте тестування.

Урок 8. Населення України та світу. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Розселення (28.03.2022 р.). Урок 9. Населення України та світу. Етнічний склад населення. Релігійний склад населення. Зайнятість населення в світі й Україні (01.04.2022 р.)

1. Переглянути відеоуроки, опрацювати матеріал за посиланням.
2. Опрацювати стр.217 – 264 Г.Д. Довгань, О.Г. Стадник підручник
географія 8 клас, за посиланням.
3. Переглянути відеоматеріал 1відеоматеріал 2.
4. Пройти тестування за посиланнями:
https://docs.google.com/forms….iewform,
https://docs.google.com/forms….iewform,
https://docs.google.com/forms….iewform.

Урок 10. Україна і світове господарство. Національна економіка. Світове господарство Сільське господарство. Лісове – господарство Добувна промисловість (04.04.2022 р.).

77 переглядів

203. Історія України |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

10.02.22.Урок15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію

Опрацювати відеоурок 

Пройти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття.

17.02.22.Урок16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Опрацювати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю.

24.02.22.Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

15.03.22.Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Переглянути відеоурок

Опрацювати інформацію

Дайте відповіді на запитання:

У чому полягала основна мета кооперативного руху?

Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

18.03.22.Урок19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Опрацювати відеоурок

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Виконайте тест

Тема7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

05.04.22.Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва.

Опрацюйте відеолекцію, ознайомитись з відео, проаналізуйте матеріал, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

  1. Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.
  2. В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

06.04.22.Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте конспект, відео, відеоматеріал

Написати повідомлення або скласти презентацію про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

04.05.22.Урок 22. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, матеріал

Поміркуйте та дайте відповіді:

Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

05.05.22.Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацюйте інформацію, відео, відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

  1. Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?
  2. Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

06.05.22.Урок 24. Події 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, інформацією

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

10.05.22.Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту. 2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості? 3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

11.05.22.Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з  матеріалом, відеолекцією

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт». 2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

16.05.22.Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Опрацювати матеріал, відео

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст. 2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства? 3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення? 4.Перевірте свої знання, виконавши тест

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни

17.05.22.Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Проаналізуйте відеопрезентацію, інформацію

  1. Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав. 2. Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки. 3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

18.05.22. Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр..

Опрацювати інформацію, переглянути відеоматеріал

Виконайте тест

23.05.22. Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

  1. Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.
  2. Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».
  3. Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

24.05.22.Урок 31. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр.  Тематичний контроль.

Опрацюйте матеріал, прослухайте відеолекцію

Пройдіть тест

Тема 11. Початок Української революції

30.05.22.Урок 32. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацюйте матеріал, перегляньте відеолекцію

Пройдіть тест

80 переглядів

203. Українська мова та література |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Урок 17. 18.04.2022. Тема. Михайло Коцюбинський «Intermezzo»

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Пройти онлайн-тест

Урок 18. 19.04.2022. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 19. 29.04.2022. Тема. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних й пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 20. 02.05.2022. Тема. Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view4509279

https://learningapps.org/view3876734

Виконати тестові завдання онлайн

Урок 21. 03.05.2022. Тема. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но,-то

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view14942318

https://learningapps.org/view2026848

https://learningapps.org/view2136780

https://learning.ua/mova/somyi-klas/pomylky-u-vzhyvanni-diiepryslivnykovykh-zvorotiv

Урок 22. 11.05.2022. Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 23. 12.05.2022. Тема. Ольга Кобилянська “Меланхолійний вальс”

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест з метою самоперевірки

Урок 24. 13.05.2022. Тема. Дієприслівниковий зворот

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

Урок 25. 19.05.2022. Тема. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view2060936

https://learningapps.org/view2061499

https://learningapps.org/view32267

Урок 26. 20.05.2022. Тема. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест

Урок 27. 23.05.2022. Тема. Василь Стефаник “Камінний хрест”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест з метою самоперевірки

Урок 28. 27.05.2022. Тема. Правопис прислівників на -о,-е, утворених від прикметників і дієприкметників

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

Урок 29. 30.05.2022. Тема. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 30. 31.05.2022. Тема. Леся Українка “Лісова пісня”, “Contra spem spero!

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

90 переглядів

203. ЛП 3(2-3).2

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

03.05.2022. Урок 3-4; 5-6. Інструменти, пристосування, інвентар для вертикального лицювання поверхонь. Види і послідовність робіт при лицюванні вертикальних поверхонь. Опрацювати: параграф 1.2, стор.21, зробити тест на стор.26; параграф 4.3 стор.222, зробити тест на стор.227

05.05.2022. Урок 9-10; 11-12Способи укладання плиток; загальні правила укладання плиток. Опрацювати : параграф 4.5 стор.233; параграф 4.6, стор. 238 та записати в зошит. Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=4aJWu4PMtqY

06.05.2022. Урок 13-14Тематична атестація. Зробити тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4291686

10.05.2022. Урок 15-16, 17-18. Технологія облицювання стін керамічними плитками на розчині способом «шов в шов». Технологія облицювання стін керамічними плитками на розчині способом «врозбіг».  Опрацювати параграф 3.14, 3.18 стор.198, 175. Накреслити в зошиті фрагмент облицювання стіни «шов в шов».

11.05.2022. Урок 19-20; 21-22. Технологія облицювання стін керамічними плитками на розчині способом « по діагоналі». Прості методи лицювання вертикальних поверхонь з використанням клейових сумішей. Опрацювати  підручник Кошман В.І. параграф 154, стор.185 та накреслити в зошит рис. 200.  Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=4aJWu4PMtqY

12.05.2022. Урок 23,24,25,26,27,28. Перевірка вертикальності і горизонтальності рядів плиток, Регулювання розмірів швів, заповнення і обробку швів та поверхонь плиток.Інструкція з використання сухих клейових сумішей. Опрацювати параграф  1.7; 3.11.Зробити тест на стор.162. Тест:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=509191

13.05.2022. Урок 29-30. Вимоги охорони праці при виконанні  вертикального лицювання. Опрацювати інструкцію з охорони праці, параграф 1.8 стор.56; зробити тест на стор.60

17.05.2022 Урок 33-34; 35-36 Розрахунок кількості плиток та матеріалів при облицюванні поверхні. Тематична атестація. Опрацювати підручник Кошман  параграф 132, 133.Записати в зошит табл.. 9, 10. Зробити тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=290057

18.05.2022 Урок 37-38; 39-40. Види плиткових підлог та їх конструкція. Елементи плиткового опорядження підлоги. Опрацювати параграф 3.1, 3.2. зробити тест на стор.118. Переглянути відео.

19.05.2022 Урок 41-42.43-44. Види робіт при настиланні підлоги та технологічна послідовність. Інструменти, пристосування та інвентар для настилання підлоги плиткою. Опрацювати параграф 3.13, 3.8, тест на стор.174. Переглянути відео.

20.05.2022 Урок 45-46. Винесення відмітки рівня чистої підлоги. Опрацювати параграф 1.9. зробити тест на стор.65. Перегляньте відео.

23.05.2022. Урок 47-48. Тематична атестація. Зробити тест код доступу 7825501

24.05.2022. Урок 49-50,51-52. Послідовність встановлення та закріплення маяків на підлозі. Методи настилання підлоги керамічними плитками. Опрацювати параграф 3.8. зробити тест на стор.142, параграф 1.10. зробити тест на стор.70. Перегляньте відео.

25.05.2022. Урок 53-54, 55-56. Способи настилання підлоги керамічними плитками. Прості методи настилання підлоги з використанням клейових сумішей. Опрацювати параграф 3.11 зробити тест на стор.162, параграф 3.9. зробити тест на стор.148. Перегляньте відео.

26.05.2022. Урок 57-58,59-60. Настилання підлоги способом «шов в шов», способом «врозбіг». Опрацювати параграф 3.13, 3.8, тест на стор.174. Перегляньте відео.

30.05.2022. Урок 63-64, 65-66Вимоги охорони праці при настиланні підлоги. Опрацювати параграф 1.8, зробити тест на стор.60. Зробити тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1049609 код 1049609

87 переглядів

203. ЛП 3(2-3).1

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Підручник: В.М.Власенко, В.С.Плохій, В.М.Аніщенко «Лицювальник-плиточник»

ЛП-3(2-3).1 Підготовчі роботи під облицювання поверхонь плитками.

13.04.2022. Урок 1-2. Види плиток, які використовують для лицювання та настилання підлоги. Опрацювати :  параграф стор.96 та записати в зошит. Виконати тест на стор. 101.Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=4aJWu4PMtqY , https://tkuhk64.blogspot.com/2020/12/6-7.html

14.04.2022 Урок 3-4. Критерії вибору плиток для лицювання різних приміщень та основ. Опрацювати: параграф 3.2, 3.3, 3.4. стор.102, стор. 107, стор.113. та записати в зошит, виконати тест на стор.106. Переглянути: http://hydroisol.ru/art856.html

15.04.2022. Урок 5-6. Сортування плиток за розміром, кольором та ґатунком. Прилади для сортування плиток. Опрацювати:  параграф стор. 125 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 130. Переглянути: https://tkuhk64.blogspot.com/2020/12/37.html

19.04.2022 Урок 7-8. Базові принципи розкладання плиток на стінах та підлогах. Опрацювати: параграф стор. 119 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 124.Переглянути: https://tues.ru/uk/podgotovka-poverhnosti-dlya-ukladki-plitki-podgotavlivaem/

19.04.2022 Урок 9-10. Інструменти і пристосування , які використовуються для різки, рубки, свердління плиток. Опрацювати:  параграф стор. 163 та записати в зошит. Зробити тест на стор.168. https://tkuhk64.blogspot.com/2020/11/32-3.html

20.04.2022. Урок 11-12. Розмітка плиток, свердління отворів, різка, перерубування плиток, підточування кромок. Опрацювати:  параграф стор. 21 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 26.

21.04.2022. Урок 13-14. Види розчинів, які використовують для лицювання поверхонь і настилання підлоги; склади розчинів та клейових сумішей. Опрацювати:  параграф стор.154, стор.50 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 55, стор.162.

21.04.2022. Урок 15-16. Інструменти, пристосування та інвентар для приготування розчинів. Правила приготування розчинів та клейових сумішей вручну. Опрацювати:  параграф стор.75  та записати в зошит. Зробити тест на стор. 79

22.04.2022. Урок  17-18. Розчинозмішувачі, їх призначення, будова та принцип дії. Опрацювати: параграф 8.2, стор.172 та записати в зошит табл. 8.3.

25.04.2022 Урок 19-20;  21-22.  Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірка якості приготовлених розчинів механізованим способом. Види клейових сумішей, приготування клейових сумішей. Опрацювати:  параграф 8.4, стор.193  та записати в зошит табл.. 8.9, 8.10; параграф стор.154   та записати в зошит. Зробити тест на   стор.162.

26.04.2022 Урок 23-24; 25-26. Технічні характеристики сучасних клейових сумішей та матеріалів для заповнення швів. Організація робочого місця і вимоги охорони праці при приготуванні розчинів і клейових сумішей. Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню, способи підготовки бетонних, цегляних, оштукатуренних та інших поверхонь під лицювання. Опрацювати :  підручник  параграф 207 стор.259  та записати в зошит;  параграф стор.15 та записати в зошит. Зробити тест на стор.20. Переглянути: http://poradu24.com/remontu/pidgotovka-poverxni-pid-oblicyuvannya-remont-vid-a-do-ya.html 

27.04.2022 Урок 27-28. Конструктивні вирішення плиткових підлог. Опрацювати: параграф 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. стор.27 -31  та записати в зошит схеми 1,2,3.

28.04.2022 Урок 29-30, 31-32  Методи улаштування гідроізоляції. Методи та засоби очищення та ґрунтування поверхонь сучасними композиційними матеріалами та ґрунтовками. Опрацювати:  параграф 1.6  стор. 44 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 49; розділ 25 стор. 341 та записати в зошит.  

29.04.2022 Урок 33-34. Послідовність виконання цементно-піщаних стяжок; використання сучасних матеріалів і технологій при укладанні стяжки. Опрацювати :параграф 1.5 стор.38 та записати в зошит. Зробити тест на стор. 43.

102 переглядів

203. Основи охорони праці

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Підручник:  Основи охорони праці: Навчальний посібник для професійно-навчальних закладів /Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман. – К.: Факт, 2005. – 344с.: іл.

Тема 3. Основи електробезпеки (2 год.)
Урок 12.  17.03.2022. Електричні травми,їх види.Фактори,які впливають на ступінь ураження електрикою. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Опрацюйте матеріал підручника стор. 123-131. 
Дайте відповді на запитання  №№ 1-5 на стор. 159. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. 

Урок 13. 17.03.2022. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 131-140. 
Дайте відповіді на запитання № № 6-11на стор. 159. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Тема 4. Основи гігієни праці,виробничої санітарії. (3 год.) 

Урок 14. 18.03.2022. Чергування праці та відпочинку.Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми та жінками.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 173-178. 
Дайте відповіді на запитання № № 9-11на стор. 189. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 15. 18.03.2022. Основні гігієнічні особливості праці лицювальника-плиточника.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 178-181. 
Дайте відповіді на запитання № № 1-8 на стор. 188-189. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Підручник:  Основи охорони праці: Навчальний посібник для професійно-навчальних закладів /Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман. – К.: Факт, 2005. – 344с.: іл.

Тема 4. Основи гігієни праці,виробничої санітарії. (3 год.) 

Урок 16  21.03 2022. Санітарно-побутове забезпечення лицювальника плиточника.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 185-190. 
Дайте відповіді на запитання №№  13,14 на стор. 189. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Тема 5. Надання першої допомоги при нещасних випадках. (4 год.) 

Урок 17. 21.03.2022. Основні принципи надання першої допомоги.Засоби для надання першої допомоги.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 192-195. 
Дайте відповіді на запитання №  1,2  на стор. 223. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 18. 22.03.2022. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях,вивихах, переломах. Припинення кровотечі з рани,носа,вуха, легенів, стравоходу.

 Опрацюйте матеріал підручника стор. 195–209. 
Дайте відповіді на запитання № № 1-6 на стор. 223-224. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 19. 22.03.2022. Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку,тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні,ударах електричного струму.Транспортування потерпілого.

Опрацюйте матеріал підручника стор. 209-222. 
Дайте відповіді на запитання № № 6-14 на стор. 223-224. 
Законспектуйте в зошиті, зфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 20. 22.03.2022. Узагальнення та контроль знань з пройдених тем. (Контрольна робота).

Дайте відповіді на запитання і надішліть на електронну пошту викладача.

1.Електричні травми, їх види.

2.Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

3.Чергування прці та відпочинку.

4. Санітарно-побутове забезпечення лицювальника плиточника.

5. Основні принципи надання першої допомоги.

6. Припинення кровотечі з рани.

91 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x